Verein für Naturkunde zu Presburg

Citácia: Ozdín D., 2009-2019: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

      ☼ 1856 (Bratislava, Slovensko) - 1945 (Bratislava, Slovensko)

- Najskôr (1853?) vznikol v Bratislave Spolok pre prírodné vedy, ktorý pravdepodobne ešte nemal výraznejšiu podporu bádateľov a ani organizačnú štruktúru. Z tohto spolku sa neskôr konštituoval Bratislavský lekársko-prírodovedný spolok (BL-PS; Vereins für Naturkunde zu Presburg), ktorý vznikol v roku 1856 ako prvý prírodovedný spolok na Slovensku. Zakladateľom BL-PS bol prírodovedec, najmä geológ a pedagóg Andrej Juraj Kornhuber (2. 8. 1824 - 23. 4. 1905), blízky priateľ pravdepodobne najvýznamnejšieho slovenského geológa 19. storočia Dionýza Štúra a jedného z najvýznamnejších slovenských botanikov Jozefa Ľudovíta Holubyho. Na založení spolku sa aktívne podieľali najmä bratislavskí lekári a profesori miestnych stredných a vyšších škôl. Medzi zakladateľov BL-PS patria napr. aj vynikajúci mineralóg G. A. Kenngott, Dr. A. Pawlovski, M. Pablásek, gróf D. Mednyánszky a i. Jeho členmi boli aj Ján Pettko, Martin Čulen a ďalší. Spolok sa venoval vedeckej aj osvetovej činnosti. BL-PS vytváral prírodovedné zbierky, z ktorých umiestnením mal neustále problémy. Bohatú prírodovednú zbierku vytvoril na Právnickej akadémii. Spolok obohacoval zbierky viacerým najmä väčším stredným školám v Bratislave, ktoré mali aj vďaka BL-PS pekné prírodovedné zbierky. Spolok vydával aj 2 časopisy Verhandlungen des Vereins für Naturkunde zu Pressburg a Correspondenzblatt des Vereins für Naturkunde zu Pressburg a mal rozsiahlu knižnicu, ktorá obsahovala okolo 13 000 zväzkov. Činnosť spolku bola ukončená v roku 1945.

 

Štítky spolku boli ručne písané pravdepodobne tušom a mali veľkosť 10 x 7 cm. Štítky obsahujú obdĺžnikový rám zložený z 2 čiar, hrubšej vonkajšej a tenšej vnútornej. V spodnej časti štítku približne v strede bol predtlačený nápis "Verein für Naturkunde zu Presburg".

   Etiketa veľkosti 100 x 70 mm. Zbierka: M. Števko (Bratislava, Slovensko).

 

Referencie:

Böckh J., 1871: Catalog I der Bibliothek des Vereins für Naturkunde zu Pressburg. Bratislava.

Bokesová-Uherová M., 1958: Bratislavský lekársko – prírodovedný spolok (1856 – 1945). Bratislava, 76 s.

Ferencová E.& Kukurová E., 2000: Bratislavský lekársko-prírodovedný spolok. In: Pavlíková Ľ., Beniak M., Juga B. (eds.): História medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny v kontexte vývoja európskej vedy 20. storočia. Edícia Z dejín medicíny a farmácie. 261-263.

Jurkovič M., 1971: Lekársko-prírodovedný spolok v Bratislave (1856-1945). Vlastivedný časopis (Pamiatky a múzeá), 20, 3, 140-141.

Lehotská D. & Pleva J. (eds.), 1966:  Dejiny Bratislavy. Obzor, Bratislava, 608 s.

Marčeková A.: Bratislavský lekársko-prírodovedný spolok a archívne pramene k jeho histórii v Ústrednom archíve SAV. 101-104.

?, 2010: Gotická cesta. http://referaty.atlas.sk

Späť na začiatok stránky