znak firmy Krantz

KRANTZ

Citácia: Ozdín D., 2009-2019: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

      ☼ 1833 (Freiberg, Nemecko) - dodnes (Bonn, Nemecko)

- najvýznamnejšia a jedna z najstarších firiem zaoberajúcich sa obchodom s minerálmi na svete

- Zakladateľom firmy vo Freibergu bol August Krantz v roku 1833. V rokoch 1836-1837 sa presťahovala firma do Berlína a v roku 1850 do Bonnu, kde sídli dodnes. Po zakladateľovi A. Krantzovi (viedol firmu v rokoch 1833-1872), získal firmu jeho zať Theodor Hoffmann, ktorý predal celú zbierku A. Krantza a nakoniec v roku 1888 aj firmu Krantz Augustovmu synovcovi Friedrichovi Krantzovi. Po jeho smrti v roku 1926 viedla firmu jeho žena Olga za pomoci svojho synovca Fritza Krantza, ktorý prevzal aj firmu Krantz po smrti Olgy v r. 1948. Po smrti Fritza Krantza v roku 1974 až do svojej smrti v roku 1995 viedla firmu jeho dcéra Renate Krantz. Od roku 1995 dodnes vedie firmu Renátina sestra Ursula Müller-Krantz spolu so svojimi dvomi zo 4 jej detí.

Z rokov 1833-1836 sa takmer nezachovali etikety. V rokoch 1837-1850, kedy sídlila firma Krantz v Berlíne sa štítky vyznačujú nápismi s "A. Krantz" a ..."Berlin". Po roku 1850 sa objavuje na štítkoch nové sídlo - "Bonn". Po roku 1888 sa na štítkoch namiesto "A. Krantz" objavuje nápis "F. Krantz", ktorý sa používa dodnes. Približne do prelomu 19./20. storočia je na etiketách v ľavom hornom rohu nápis "No." a dole nápis "Dr. F. Krantz Rheinisches Mineralien-Contor Bonn.". Minimálne od r. 1902 sa výlučne používa nápis "Nr.". Niekedy v prvej polovici 20. storočia sa začal používať nápis "Dr. F. Krantz Rheinisches Mineralien-Kontor Bonn.". Niekedy pravdepodobne v 70.-tych alebo 80.-tych rokoch sa začalo používať v ľavom dolnom rohu etikety logo firmy. Tieto etikety pretrvávajú aj teraz, v 21. storočí.

August Adam Krantz

Krantz August Adam
      
☼ 1808 (Środa Śląska (predtým Neumarkt), Poľsko) - † 1872 (Bonn, Nemecko)

- zakladateľ najstaršieho obchodu s minerálmi na svete (14. 12. 1833)

- Dr. August Krantz bol absolventom Baníckej Akadémie vo Freibergu v nemeckom Sasku. August Krantz založil vo Freibergu v Nemecku v r. 1833 prvý obchod s minerálmi. V r. 1836-1837 sa firma presťahovala do Berlína a od r. 1850 má dodnes svoje stabilné sídlo v Bonne.

Etikety Augusta Krantza počas pôsobenia jeho firmy vo Freibergu sa dodnes takmer nezachovali. Existuje pravdepodobne len jeden fragment štítku veľkosti 34 x 44 mm zachovaný v Prírodovednom múzeu v Berlíne. Štítok má sivozelenú obrubu. V dolnej časti je sivozeleným písmom napísané " Krantz & Comp. Berlin sonst Freiberg". Po presťahovaní firmy do Berlína až do r. 1850 používala firma štítky s týmito rozmermi a nápismi: "A. Krantz in Berlin" (74 x 34 mm, 72 x 39 mm, 71 x 36 mm, 71 x 33 mm), "Krantz & Comp. in Berlin" (74 x 37 mm, 72 x 40 mm, 72 x 38 mm, 72 x 37 mm). Všetky tieto nápisy boli písané na stroji resp. predtlačené. Okrem toho sa z tohto obdobia zachovali aj štítky veľkosti 55 x 12 mm s nápisom "A. Krantz Berlin", ktoré boli písané rukou. Po presťahovaní firmy do Bonnu sa približne v rokoch 1850-1852 používali štítky z nápisom "Krantz & Comp. in Berlin", ale nápis "Berlin" bol preškrtnutý a namiesto neho bol dopísaný nápis "Bonn". Veľkosti týchto štítkov boli nasledovné: 74 x 40 mm, 74 x 34 mm, 71 x 33 mm. Na niektorých mineráloch boli nalepené samostatné malé štítky veľkosti 20 x 13 mm, na ktorých nebol nijaký predtlačený nápis, ale len čierny lem. Tieto malé pomocné štítky sú známe z čias pôsobenia firmy Krantz v Berlíne. Známy je napríklad malý štítok spolu s etiketou veľkosti 72 x 37 mm.

Od roku ~1851 do r. 1888 boli používané štítky s nápisom "Dr. A. Krantz in Bonn" umiestneným nad dolnou obrubou štítku (veľkosti: 73 x 39 mm, 73 x 38 mm, 73 x 37 mm, 72 x 37 mm, 71 x 37 mm) alebo štítky s nápisom "A. Krantz in Bonn." umiestneným nad pravou obrubou štítku (veľkosti: 65 x 35 mm, 65 x 34 mm, 62 x 33 mm).

Dr. A. Krantz   Etiketa pravdepodobne z rokov 1855-1885 (71 x 37 mm). Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

Späť na začiatok stránky
 

Hoffmann Theodor
      
☼ ? - † ?

- predajca Krantzovej zbierky

- Teodor Hoffmann bol zaťom Augusta Krantza. Viedol firmu Krantz po smrti Augusta Krantza v rokoch 1872-1888, z toho posledných 6 rokov za asistencie svetoznámeho mineralóga Carla Hintzeho. Hoffmann predal v roku 1874 Krantzovu zbierku s vyše 14 000 položkami G. Von Rathovi z Univerzity v Bonne (dnes Mineralogické múzeum v Bonne).

Počas spravovania firmy Teodorom Hoffmannom firma Krantz nemenila typ štítkov oproti predchádzajúcemu obdobiu. Aj nápis "(Dr.) A. Krantz in Bonn" sa nemenil.

Dr. A. Krantz   Etiketa z okolo roku 1886 (71 x 37 mm). Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

   (Etiketa datovaná na základe totožnosti typu štítku a rovnakého písma so štítkom s uvedeným rokom 1886 →  http://www.minrec.org/labels.asp?page=3&colid=129).

Späť na začiatok stránky
Friedrich Krantz

Krantz Friedrich Ludwig Robert
      
☼ 1859 (Głogów, Poľsko) - † 1926 (?)

- pruský mineralóg, chemik a farmakológ

- Dr. Friedrich Ludwig Robert Krantz bol synovec Augusta Krantza a od roku 1888 kúpil firmu Krantz od Teodora Hoffmanna, ktorú viedol až do svojej smrti v roku 1926. Mineralógiu študoval pod vedením Carla Hintzeho v poľskej Wrocławi, kde si urobil aj dizertačnú skúšku. Začiatkom 2. svetovej vojny nastal veľký úpadok firmy Krantz, pretože sa prerušili kontakty s vedcami a zberateľmi a celkovo o obchodovanie v tomto období nebol záujem. Tento úpadok trval až do smrti Friedricha Krantza.

Počas pôsobenia Friedricha Krantza vo firme sa zmenil na štítkoch nápis "A. Krantz" resp. "Dr. A. Krantz" na "F. Krantz" resp. "Dr. F. Krantz". Osobitosťou boli etikety k minerálom, ktoré získala firma Krantz od jedného z najvýznamnejších francúzskych učencov 19. storočia A. A. Damoura (1808-1902). Etikety majú pod hornou obrubou nápis "Collection de A. A. Damour (1808-1902)". V dolnej časti štítku je tučným písmom napísané "Dr. F. Krantz" a pod tým normálnym písmom je nápis "Rheinisches Mineralien-Contor Bonn am Rhein.". Veľkosť štítku je 63 x 52 mm.

Existujú 2 základné typy štítkov s označením F. Krantza. Staršie, používané pravdepodobne v období od roku 1888 do ~ 1900 a mladšie používané najmä v prvej polovici 20. storočia. Staršie štítky majú nápis "Dr. F. Krantz Rheinisches Mineralien-Contor Bonn." a v ľavom hornom rohu je napísané "No." podobne ako na štítkoch s nápisom "A. Krantz". Tieto etikety sú v nasledujúcich veľkostiach: 74 x 52 mm, 62 x 52 mm, 62 x 50 mm, 60 x 50 mm, 57 x 47 mm a 47 x 36 mm. Krantzove štítky zo začiatku 20. storočia zo zbierky A. A. Damoura majú v nápisoch ..."Contor"... a v ľavom hornom rohu majú namiesto "No." už "Nr.". Mladšie štítky približne z 1. polovice 20. storočia majú v ľavom hornom rohu napísané "Nr." a existujú tieto typy nápisov a veľkostí: 1. dole nápis "Dr. F. Krantz / Bonn Rheinisches Mineralien-Kontor" - 80 x 52 mm; 2. dole nápis "Dr. F. Krantz Rheinisches Mineralien-Kontor Bonn." - 80 x 53 mm, 79 x 53 mm, 62 x 52 mm a 54 x 41 (41,5) mm; dole nápis "Dr. F. Krantz Rheinisches Mineralien- Kontor Bonn." - 52 x 43 mm.

Dr. F. Krantz   Etiketa pravdepodobne z rokov 1888-1900 (60 x 50 mm). Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

  

Dr. F. Krantz   Etiketa pravdepodobne z rokov 1888-1900 (57 x 47 mm). Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

Dr. F. Krantz   Etiketa pravdepodobne z rokov 1903-1918 (54 x 41,5 mm). Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

Dr. F. Krantz   Etiketa pravdepodobne z rokov 1903-1918 (52 x 43 mm). Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

Späť na začiatok stránky
 

Krantz Olga
      
☼ ? - † 1948 (Bonn?, Nemecko)

- zachránila firmu v najťažších jej rokoch počas ekonomickej s politickej krízy v Nemecku a vo svete

- Olga Krantz bola manželkou Friedricha Krantza a prevzala obchod v roku 1926 za pomoci jej synovca Fritza Krantza. Obchodovanie firmy Krantz významne poznačila ekonomická a politická kríza v 20-tych a 30-tych rokoch 20. storočia a 2.svetová vojna.

Viď vyššie.

  

Späť na začiatok stránky
 

Krantz Fritz
      
☼ ? - † 1974 (Bonn, Nemecko)

- "záchranca" firmy Krantz

- Fritz Krantz bol synovcom Olgy Krantz. Pomáhal Oľge pri vedení firmy po smrti jej manžela až do jej úmrtia v roku 1948. Po jej smrti sa mu podarilo rozšíriť významne kontakty firmy a dostať firmu takmer zo zániku po 34 ročnej stagnácii a úpadku v dôsledku vonkajších vplyvov. Z firmy urobil opätovne prosperujúcu spoločnosť s významným postavením.

Pravdepodobne až po 2. svetovej vznikli nasledujúce 2 typy štítkov. Prvý typ má veľkosť 40 x 34 mm, je ručne písaný a predtlačený nápis v dolnej časti štítku ("Dr. F. Krantz, Bonn.") je od štítku oddelený vodorovnou čiarou. Druhý typ štítku veľkosti 72 x 50 mm je vypisovaný písacím strojom a nápis "Dr. F. Krantz, Bonn a. Rh." je umiestnený v hornej časti pod vrchnou obrubou etikety.

  

Späť na začiatok stránky
 

Krantz Renate
      
☼ ? - † 1995 (Bonn?, Nemecko)

- geologička, ktorá prvá začala vydávať ponukové katalógy z geologickými pomôckami a potrebami

- Renáta Krantz prevzala firmu v r. 1975 po smrti svojho otca Fritza Krantza. Vyštudovala geológiu na Univerzite v Tübingene v Nemecku. Významne rozšírila medzinárodné kontakty firmy Krantz v Amerike, Rusku, Austrálii a Ázii, najmä Japonsku a v Číne. Počas jej pôsobenia začala firma KRANTZ vydávať ponukové katalógy geologických pomôcok, ktoré sa vydávajú dodnes.

Pravdepodobne až v 60.-tych až 80-tych rokoch 20. storočia začala firma Krantz produkovať štítky, ktoré majú v ľavom dolnom rohu štítku logo - šesťuholník rozdelený 3 čiarami na rovnako veľké časti. Tieto štítky sa používajú dodnes. Tieto štítky majú nápisy umiestnené v strede dolnej časti štítku. Majú nasledovné nápisy a veľkosti: "Dr. F. Krantz / Bonn a. Rh." - 70 x 52 mm a 63 x 40 mm; "Dr.F.Krantz, Bonn/Germany" - 64 x 39 mm a "Dr. F. Krantz, Bonn/Germany" - 53 x 39 mm. Niektoré zo štítkov majú napísanú aj cenu v markách ("M") resp. nemeckých markách ("DM"). Takéto ceny na štítkoch sú známe najmä z približne posledných dvoch desaťročí 20. storočia. Nápis "Dr. F. Krantz / Bonn a. Rh." majú štítky s rozmerom 70 x 53 mm a cenovkou v "M". Nápis "Dr. F. Krantz, Bonn/Germany" majú štítky s rozmerom 58 x 43 mm a cenovkou v "DM".

  

Späť na začiatok stránky

 

Müller-Krantz Ursula
      
☼ ? - dodnes (Bonn, Nemecko)

- súčasná hlavná predstaviteľka firmy Krantz

- Ursula Müller-Krantz so svojimi 2 deťmi prevzali firmu KRANTZ v roku 1993 a dodnes pod ich vedením firma prosperuje a je najväčším geo-obchodom na svete.

V súčasnosti sa používajú také isté etikety ako v posledných desaťročiach 20. storočia avšak bez uvedenej ceny v "M" resp. "DM".

   Etiketa pravdepodobne z rokov 1993-2008 (55 x 41 mm). Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

Späť na začiatok stránky

Referencie:

Gerl K. & Gerl U., 2013: http://www.gerl-mineralien.de/krantz.html

Krantz R., 1984: 150 Jahre Dr. Krantz - Die älteste deutsche Mineralienhandlung. - Der Präparator, 30, 1, 221-226.

KRANTZ, 2008: 175 Jahre Krantz. - Geo-Katalog 2008/2009.

Wilson Wendell E., 2009: Mineralogical Record Biographical Archive. (http://www.minrec.org/labels.asp?colid=129)

http://www.krantz-online.de/sid/6ebdc0439ca265e6046ecf63988581b4/de/info_historie.php (2009)

http://www.um.u-tokyo.ac.jp/publish_db/2002Krantz/02.html (2009)

Späť na začiatok stránky