Aktualizácia 20. 5. 2022
späť na hlavnú stránku
English version
© Daniel Ozdínov

   Minerály Slovenska
   Typové minerály Slovenska
  
Rekordy minerálov Slovenska         
  
Mineralogické štítky                        

  
Kultové minerály                             
  
Minerály SR v elektrónovom mikroskope
  
Fotografie mineralogických lokalít
  
Moja zbierka                                 
   Linky
     
Mineralogické časopisy a knihy

  
   Mineralogické databázy a softvéry
  
   Múzeá a zbierky s minerálmi
     
Mineralogické kluby

     
Súkromné mineralogické stránky
     
Meteoritika (meteority, tektity...)  
     
Mineralogické pomôcky
  
Novinky

  
Kontakt
  
Predajné výstavy minerálov
 

 

Citácia: Ozdín D., 2009-2022: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

Index výskytu na Slovensku:

    1. RARITNÝ              1 - 2 lokality
   2. VZÁCNY
                3 - 6 lokalít
   3. ZRIEDKAVÝ
         7 - 15 lokalít
   4. HOJNÝ               
  15 - 50 lokalít
   5. VEĽMI HOJNÝ 
  > 50 lokalít

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku:

 1. SPOĽAHLIVO IDENTIFIKOVANÝ - väčšinou kombinácia najmenej 2 najvýznamnejších analytických metód (rtg difrakcia a elektrónová mikroanalýza)

2. ČIASTOČNE INDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou analyzovaný, ale na spoľahlivé vylúčenie ďalších možných fáz ešte chýbajú ďalšie analýzy

3. NEDOSTATOČNE IDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou identifikovaný len vizuálne, často veľmi pochybný alebo vymyslený

 

© 2009-2022 Daniel Ozdín´s mineralogical website.

Všetky práva vyhradené. Všetky súčasti tejto webstránky je možné kopírovať len so súhlasom autora alebo po uvedení citácie.

Minerály Slovenska

A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Camerolait, canfieldit, carrollit, cebait-(Ce), celestín, ceruzit, cervantit, cinabarit, cín, claudetit, clausthalit, clintonit, coffinit, cohenit, copiapit, coquimbit, cordierit, cornubit, cornwallit, coronadit, corrensit, cosalit, covellit, crandallit, cristobalit, cronstedtit, černovit-(Y), čevkinit-(Ce)
Camerolait         Cu2+4Al2(HSbO4,SO4)(CO3)(OH)10·2H2O         mon.
Index výskytu na Slovensku: 1   

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 2   

Typová lokalita: Cap Garonne mine, Pradet, Var, Francúzsko (Sarp & Perroud, 1991)
Najstarší opis z územia Slovenska: Špania Dolina (Ďuďa, 1996)
Lokality na Slovensku (3) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Ľubietová-Podlipa (2?), Staré Hory - Richtárová (2), Špania Dolina (2)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: ~ 0,1 mm (Špania Dolina; Ralph & Ralph, 1993-2009 - podľa fotografie)

Camerolait? (Špania Dolina - Piesky)

 
Camerolait ? z lokality Špania Dolina - Piesky, šírka výrezu 2,9 mm (Foto: D. Ozdín).  
Poznámky: Na lokalite Špania Dolina bol analyzovaný na základe rtg práškového záznamu, ktorý však pri mineráloch skupiny kyanotrichitu, kde camerolait patrí, často nedokáže jednoznačne potvrdiť príslušnosť k minerálnemu druhu. Vzhľadom na to, že camerolait je charakteristický obsahom Sb a v Španej Doline sa vyskytujú prevažne tennantity je jeho identifikácia veľmi problematická. Na lokalite Ľubietová-Svätodušná minerály skupiny kyanotrichitu neobsahujú (podľa identifikácie prvkov na edax-e) žiadne alebo takmer žiadne Sb, čiže výskyt camerolaitu je tu ešte menej pravdepodobnejší ako v Španej Doline.
Literatúra

Ďuďa R., 1996: Slovenské minerály. Nové poznatky z rokov 1980-1995. Natura Carpatica, 37, 9-52.

Pauliš P. & Ďuďa R., 2002: Nejzajímavější mineralogická naleziště Slovenska. Kuttna, Kutná Hora, 136 s.

Ralph J. & Ralph I., 1993-2009: Mindat.org. http://www.mindat.org/min-872.html

Sarp H. & Perroud P., 1991: Camerolaite, Cu4Al2[HSbO4,SO4](OH)10(CO3)·2H20, a new mineral from Cap Garonne mine, Var, France. Neues Jahrbuch f. Mineralogie, Monatshefte, 11, 481-486.

Szakáll S., Udubasa G., Ďuďa R., Kvasnytsya V., Koszowska E., Novák M., 2002: Minerals of the Carpathians. Granit, Praha, 480 s.

Späť na začiatok stránky
Canfieldit         Ag8SnS6         romb.
Index výskytu na Slovensku: 1  

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1   

Typová lokalita: Colquechaca, Chayanta Prov., Potosí, Bolívia (Leymerie, 1893)
Najstarší opis z územia Slovenska: Zlatá Baňa (Ďuďa, 1977)
Lokality na Slovensku (1) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Zlatá Baňa (1)
Veľkosť: mikroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 10 μm (Zlatá Baňa; Ďuďa & Krištín, 1978)
Fotografia nie je k dispozícii
 
Poznámky:
Literatúra
Ďuďa R., 1977: Mineralogická charakteristika polymetalického zrudnenia u Zlatej Bane. In: Hornická Příbram ve věde a technice. Sekce Mineralogie rudných ložisek, Příbram, 17-30.
Ďuďa R., Černý P. , Kaličiak M., Kaličiaková E., Tözsér J., Ulrych J., Veselovský F., 1981: Mineralógia severnej časti Slanských vrchov. Mineralia Slovaca, Monografia, 2, 99 s.
Ďuďa R. & Krištín J., 1978: Výskyt Te-mineralizácie na lokalite Zlatá Baňa v Slanských vrchoch. Mineralia Slovaca, 10, 1, 47-53.
Penfield S. L., 1893: Canfieldite, a new Germanium mineral, and on the Chemical Composition of Argyrodite. American Journal of Science, 46, 107-113.
Späť na začiatok stránky
Cinabarit         HgS         trig.
Index výskytu na Slovensku: 5  

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1   

Typová lokalita: Almaden, Španielsko (Theofrastos, 315 pred n. l.)
Najstarší opis z územia Slovenska: viacero lokalít (Zipser, 1817)
Lokality na Slovensku (> 50) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Banská Štiavnica (1), Gelnica (1), Kremnica (1), Malachov (1), Merník (1), Nižná Slaná (1), Pezinok (1), Rákoš (1), Rožňava - Rudná (1), Rudňany (1), Vyhne (1), Zlatá Baňa (1) atď.
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 1,5 cm (Rudňany; Ozdín, 2009)

Cinabarit na kremeni z Kremnice.Veľkosť vzorky ~ 9 cm (Naturhistorisches Museum, Viedeň), (Foto: D. Ozdín).

Cinabarit na kremeni z Rudňian.Veľkosť vzorky ~ 6 cm (Naturhistorisches Museum, Viedeň), (Foto: D. Ozdín).

Poznámky:
Literatúra

Koděra M., Andrusovová-Vlčeková G., Belešová O., Briatková D., Dávidová Š., Fejdiová V., Hurai V., Chovan M., Nelišerová E., Ženiš P., 1986-1990: Topografická mineralógia Slovenska. I-III. Veda, Bratislava, 1592 s.

Ozdín D., 2009: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com.
Ozdín D. & Gregor M., 2004: Cinabarit z metabazitov ložiska Pezinok-Kolársky vrch. Mineralia Slovaca, 36, 3-4, 380.

Szakáll S., Udubasa G., Ďuďa R., Kvasnytsya V., Koszowska E., Novák M., 2002: Minerals of the Carpathians. Granit, Praha, 480 s.

Zepharovich V., 1854: Zinober von Theresia-gange in Schemnitz. Jb. K.-könig. geol. Reichsanst, 5, 223.

Zipser Ch. A., 1817: Versuch eines topograpisch-mineralogischen Handbuches von Ungarn. Carl Friedrich Wigand, Oedenburg, 440 s.
Späť na začiatok stránky