Aktualizácia 20. 5. 2022
späť na hlavnú stránku
English version
© Daniel Ozdínov

   Minerály Slovenska
   Typové minerály Slovenska
  
Rekordy minerálov Slovenska         
  
Mineralogické štítky                        

  
Kultové minerály                             
  
Minerály SR v elektrónovom mikroskope
  
Fotografie mineralogických lokalít
  
Moja zbierka                                 
   Linky
     
Mineralogické časopisy a knihy

  
   Mineralogické databázy a softvéry
  
   Múzeá a zbierky s minerálmi
     
Mineralogické kluby

     
Súkromné mineralogické stránky
     
Meteoritika (meteority, tektity...)  
     
Mineralogické pomôcky
  
Novinky

  
Kontakt
  
Predajné výstavy minerálov
 

 

Citácia: Ozdín D., 2009-2022: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

Index výskytu na Slovensku:

    1. RARITNÝ              1 - 2 lokality
   2. VZÁCNY
                3 - 6 lokalít
   3. ZRIEDKAVÝ
         7 - 15 lokalít
   4. HOJNÝ               
  15 - 50 lokalít
   5. VEĽMI HOJNÝ 
  > 50 lokalít

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku:

 1. SPOĽAHLIVO IDENTIFIKOVANÝ - väčšinou kombinácia najmenej 2 najvýznamnejších analytických metód (rtg difrakcia a elektrónová mikroanalýza)

2. ČIASTOČNE INDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou analyzovaný, ale na spoľahlivé vylúčenie ďalších možných fáz ešte chýbajú ďalšie analýzy

3. NEDOSTATOČNE IDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou identifikovaný len vizuálne, často veľmi pochybný alebo vymyslený

 

© 2009-2022 Daniel Ozdín´s mineralogical website. 

Všetky práva vyhradené. Všetky súčasti tejto webstránky je možné kopírovať len so súhlasom autora alebo po uvedení citácie.

Minerály Slovenska

A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Bannisterit, barit, bárium-farmakosiderit, barytokalcit, bassanit, bastnäsit-(Ce), bazaluminit, beaverit, beidellit, bementit, benjaminit, benleonardit, berryit, berthierit, bertrandit, beryl, bieberit, bindheimit, bizmit, bizmut, bizmutinit, bizmutit, böhmit, bornit, borodajevit, botryogén, boulangerit, bournonit, brabantit, brandholzit, brannerit, braunit, breithauptit, brochantit, brookit, brucit, brushit.

Bassanit         2CaSO4·H2O         mon.
Index výskytu na Slovensku: 1                                           Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: Vezuv, Taliansko (Zambonini,1910)
Najstarší opis z územia Slovenska: Podrečany (Turan & Vančová, 1979)
Lokality na Slovensku (1) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Podrečany (1)
Veľkosť: práškovitý
Najväčší kryštál z územia Slovenska: -
Fotografia nie je k dispozícii
 
Poznámky:
Literatúra
Turan J. & Vančová L., 1979: Výskyty síranov na magnezitových ložiskách Spišsko-gemerského rudohoria. Mineralia Slovaca, 11, 3, 219-227.
Zambonini F., 1910: Mineralogia Vesuviana. Atti della Reale Accademia delle Scienze fisiche e matematiche di Napoli, Ser. 2, 14, 7, 386 s.
Späť na začiatok stránky
Bertrandit         Be4(Si2O7)(OH)2         romb.
Index výskytu na Slovensku: 2                                          Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: Petit-Port a lom Barbin, Nantes, Pays de la Loire, Francúzsko (Damour, 1883)
Najstarší opis z územia Slovenska: Bratislava - Jezuitské lesy (Chudík & Uher, 2009a,b; Uher & Chudík, 2009)
Lokality na Slovensku (0) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Bratislava - Jezuitské lesy (1), Bratislava - Líščia stráň (1), Bratislava - Švábsky vrch? (2), Moravany nad Váhom - Striebornica? (2)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 9 mm

Bertrandit z lokality Bratislava - Líščia stráň. Šírka výrezu 2,5 cm (Foto D. Ozdín)

Bertrandit (modrý) v beryle (oranžový), v asociácii so sľudami (červené) a fenakitom (zelený) z lokality Bratislava - Líščia stráň. Farebný BSE obrázok. (Foto D. Ozdín)

 
Poznámky:
Literatúra
Damour A. A., 1883: Note et analyse sur le nouveau miné des environs de Nantes. Bulletin de la Société Minéralogique de France, 6, 252-254.
Chudík P. & Uher P., 2009a: Nb-Ta oxide minerals from the Jezuitské lesy granitic pegmatite, Bratislava massif, Western Carpathians, Slovakia: Compositional variations and evolution. Mitt. Österr. Mineral. Ges. 155, 40.
Chudík P. & Uher P., 2009b: Vzácnoprvkový berylovocolumbitový granitový pegmatit Bratislava - Jezuitské lesy (Malé Karpaty): mineralogická charakteristika. In: Kohút M., Šimon L.: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. ŠGÚDŠ, Bratislava, 83-84.
Ozdín D., 2018: Najvýznamnejšie minerály Malých Karpát. Montanrevue, 11, 1, 20-21.
Števko M., Uher P., Ozdín D., 2012: Bizmut a jeho alteračné produkty: akcesorické minerály granitového pegmatitu berylového typu na lokalite Bratislava-Švábsky vrch (Malé Karpaty, Slovensko). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz., 20, 2, 226-229.
Uher P. & Chudík P., 2009: Stop D5 Devín, Jezuitské lesy. Vzácnoprvkový granitový pegmatit s Be-Nb-Ta mineralizáciou. In: Kohút M., Šimon L.: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. ŠGÚDŠ, Bratislava, 248-251.
Uher P. & Chudík P., 2014: Minerály a geochémia granitového pegmatitu Bratislava – Jezuitské lesy (Slovensko). Bull. Mineral.-Petrol. Odd. Nár. Muz., 22, 281-292.
Späť na začiatok stránky
Borodajevit         Ag5(Fe,Pb)Bi7(Sb,Bi)2S17         mon.
Index výskytu na Slovensku: X                                          Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: X
Typová lokalita: X
Najstarší opis z územia Slovenska: X
Lokality na Slovensku (0) a stupeň identifikácie (v zátvorke): X
Veľkosť: X
Najväčší kryštál z územia Slovenska: X
Fotografia nie je k dispozícii
 
Poznámky: Ozdín & Chovan (1999) opisujú z lokality Vyšná Boca mikroskopický borodajevit (?). Prepočítané analýzy poukazujú na minerál heyrovskýit a nie na pôvodný mylne uvedený borodajevit (?).
Literatúra
Ozdín D. & Chovan M., 1999: New mineralogical and paragenetic knowledge about siderite veins in the vicinity of Vyšná Boca, Nízke Tatry Mts. Slovak Geological Magazine, 5, 4, 255-271.
Späť na začiatok stránky
Brandholzit         Mg(H2O)6[Sb5+(OH)6]2         hex.
Index výskytu na Slovensku: 1                                                                                       Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: Brandholz, Fichtelgebirge, Bavorsko, Nemecko (Friedrich et al., 2000)
Najstarší opis z územia Slovenska: Pernek (Sejkora et al., 2004)
Lokality na Slovensku (2) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Pernek - Krížnica (1), Pezinok - Kolársky vrch (1)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 1 cm (Pezinok; Števko et al., 2012)
Brandholzit (Pernek) Brandholzit (Pernek)

Brandholzit z Perneku; veľkosť kryštálu 1 mm (Foto D. Ozdín)

Brandholzit z Perneku; veľkosť kryštálu ~ 0,3 mm (Foto D. Ozdín)

 
Poznámky:
Literatúra

Friedrich A., Wildner M., Tillmanns E., Merz P. L., 2000: Crystal chemistry of the new mineral brandholzite, Mg(H2O)6[Sb(OH)6]2, and of the synthetic analogues M2+(H2O)6[Sb(OH)6]2 (M2+ = Mg, Co). American Mineralogist, 85, 593-599.

Frost R. L., Čejka J., Sejkora J., Ozdín D., Bahfenne S., Keeffe E. C., 2009: Raman spectroscopic study of the antimonate mineral brandholzite Mg[Sb2(OH)12]·6H2O. Journal of Raman Spectroscopy, 40, 12, 1907-1910.

Ozdín D., 2009: Brandholzit. Ochrana prírody Slovenska, 4, 3. a 4. strana obálky.

Sejkora J., Ozdín D., Ďuďa R., 2010: The supergene mineral association with brandholzite from Pernek, Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic. Journal of Geosciences, 55, 149-160.

Sejkora S., Ozdín D., Vitáloš J., Tuček P., Ďuďa R., 2004: Schafarzikit von Pernek, Revier Pezinok (Slowakei). Lapis, 29, 12, 27-28 a 33-36 a 58.

Števko M., 2012: Pernek-Krížnica: svetoznáma lokalita minerálov antimónu. Minerál, 20, 2, 104-113.

Števko M., Tuček P., Vitáloš J., 2012: Nález brandholzitu na antimonitovom ložisku Pezinok-Kolársky vrch. Minerál, 20, 2, 165-167.

Späť na začiatok stránky
Breithauptit         NiSb         hex.
Index výskytu na Slovensku: 2                                           Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: St. Andreasberg, Harz, Sasko, Nemecko (1840)
Najstarší opis z územia Slovenska: Rudňany (Hurný, 1977)
Lokality na Slovensku (2) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Ozdín (1), Rudňany (1), Zlatá Baňa (3)
Veľkosť: mikroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 6 µm (Rudňany; Hurný, 1977)
Fotografia nie je k dispozícii
 
Poznámky:
Literatúra
Ďuďa R., 1985: Mineralogické zhodnotenie ložiska Zlatá Baňa. Manuskript, Archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 266 s.
Hurný J., 1977: Niektoré nové poznatky o Ni-Co mineráloch a Bi mineráloch na ložisku Rudňany (žila Zlatník). In: Hornická Příbram ve věde a technice. Sekc. Mineralogie rudných ložisek, 31-42.

Maťo Ľ. & Maťová V., 1994: Mineralizácia v okolí Ozdína, výskyt zlata s obsahom Sb-Ni v tmavých bridliciach jz. časti veporského kryštalinika (stredné Slovensko). Mineralia Slovaca, 26, 30-37.

Späť na začiatok stránky