Aktualizácia 20. 5. 2022
späť na hlavnú stránku
English version
© Daniel Ozdínov

   Minerály Slovenska
   Typové minerály Slovenska
  
Rekordy minerálov Slovenska         
  
Mineralogické štítky                        

  
Kultové minerály                             
  
Minerály SR v elektrónovom mikroskope
  
Fotografie mineralogických lokalít
  
Moja zbierka                                 
   Linky
     
Mineralogické časopisy a knihy

  
   Mineralogické databázy a softvéry
  
   Múzeá a zbierky s minerálmi
     
Mineralogické kluby

     
Súkromné mineralogické stránky
     
Meteoritika (meteority, tektity...)  
     
Mineralogické pomôcky
  
Novinky

  
Kontakt
  
Predajné výstavy minerálov
 

 

Citácia: Ozdín D., 2009-2022: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

Index výskytu na Slovensku:

    1. RARITNÝ              1 - 2 lokality
   2. VZÁCNY
                3 - 6 lokalít
   3. ZRIEDKAVÝ
         7 - 15 lokalít
   4. HOJNÝ               
  15 - 50 lokalít
   5. VEĽMI HOJNÝ 
  > 50 lokalít

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku:

 1. SPOĽAHLIVO IDENTIFIKOVANÝ - väčšinou kombinácia najmenej 2 najvýznamnejších analytických metód (rtg difrakcia a elektrónová mikroanalýza)

2. ČIASTOČNE INDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou analyzovaný, ale na spoľahlivé vylúčenie ďalších možných fáz ešte chýbajú ďalšie analýzy

3. NEDOSTATOČNE IDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou identifikovaný len vizuálne, často veľmi pochybný alebo vymyslený

 

© 2009-2022 Daniel Ozdín´s mineralogical website.

Všetky práva vyhradené. Všetky súčasti tejto webstránky je možné kopírovať len so súhlasom autora alebo po uvedení citácie.

Minerály Slovenska

A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Paděrait, palygorskit, papagoit, pararammelsbergit, pargasit, parisit-(Ce), parnauit, pavonit, pearceit, pecorait, pekoit, pentlandit, periklas, perovskit, perroudit, petrukit, petzit, phillipsit-Ca, pickeringit, piemontit, pigeonit, pikrofarmakolit, pilsenit, piticit, plagionit, playfairit, plumbogumit, plumbojarosit, plumbomikrolit, poitevinit, polybazit, polydymit, polykras-(Y), posnjakit, povondrait, prehnit, proustit, pseudobrookit, pseudomalachit, pucherit, pumpellyit-(Fe2+), pyrargyrit, pyrit, pyrofanit, pyrofylit, pyrochlór, pyroluzit, pyromorfit, pyrop, pyrostilpnit, pyroxmangit, pyrotit.
Periklas         MgO         kub.
Index výskytu na Slovensku: 1                                           Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 3
Typová lokalita: Monte Somma, Vezuv, Campania, Taliansko (Scacchi, 1841)
Najstarší opis z územia Slovenska: Kremnica - Kremnické Bane (Böhmer & Šímová, 1976)
Lokality na Slovensku (1) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Kremnica - Kremnické Bane (3)
Veľkosť: ?
Najväčší kryštál z územia Slovenska: ?
Fotografia nie je k dispozícii
 
Poznámky:
Literatúra
Böhmer M. & Šímová M., 1976: Kontaktne metasomatická aureola miocénnych intruzív v Kremnických horách. Acta Geol. Geogr. Univ. Comen., Geol. 30, 119-137.
Scacchi A., 1841: ?. Mem. Min. Geol., 23.
Späť na začiatok stránky
Polybazit         (Ag,Cu)16Sb2S11         mon.
Index výskytu na Slovensku: 3                                           Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: Baňa Mittagssonne, Freiberg, Nemecko (Rose, 1829)
Najstarší opis z územia Slovenska: Banská Štiavnica (Zepharovich, 1859)
Lokality na Slovensku (10) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Banská Štiavnica (1), Brezno - Valachovo (3), Čavoj (2?), Hodruša-Hámre (1), Kremnica (1), Nová Baňa (3), Pezinok (2?), Rudno nad Hronom (3), Vyhne (3), Zlatá Baňa (3?)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 1,5 cm Banská Štiavnica (Zepharovich, 1873) a Hodruša-Hámre (Sejkora & Kouřimský, 2005)

Polybazit z Banskej Štiavnice. Veľkosť kryštálu ~ 1 cm. Naturhistorisches Museum, Viedeň. (Foto: D. Ozdín).

Polybazit z Banskej Štiavnice. Veľkosť kryštálu ~ 1 cm. Naturhistorisches Museum, Viedeň. (Foto: D. Ozdín).

Poznámky: Rose (1833) opisuje z Banskej Štiavnice polybazit, ale podľa uvedenej chemickej analýzy ide o pearceit (Sb 0,04 a As 1,79 apfu). Na internetovej stránke www.mindat.org je uvedená lokalita Rochovce s citáciou Koděra et al. (1986-1990). Po preštudovaní tejto literatúry sa zistilo, že tam nie je ani zmienka o polybazite z Rochoviec.

Literatúra
Böhmer M., 1966: Ložiskové a paragenetické pomery zlatonosných žíl centrálnej časti kremnického rudného poľa. Acta Geol. Geogr. Univ. Comen., Geol. 11, 5-123.
Dill H. G., 1998: Evolution of Sb mineralisation in modern fold belts: a comparison of the Sb mineralisation in the Central Andes (Bolivia) and the Western Carpathians (Slovakia). Mineralium Deposita, 33, 4, 359-378.
Ďuďa R., Černý P. , Kaličiak M., Kaličiaková E., Tözsér J., Ulrych J., Veselovský F., 1981: Mineralógia severnej časti Slanských vrchov. Mineralia Slovaca, Monografia, 2, 99 s.

Jonas J., 1820: Ungarns Mineralreich. Orycto-geognostisch und topographisch dargestellt. Budapest, 415 s.

Koděra M., Andrusovová-Vlčeková G., Belešová O., Briatková D., Dávidová Š., Fejdiová V., Hurai V., Chovan M., Nelišerová E., Ženiš P., 1986-1990: Topografická mineralógia Slovenska. I-III. Veda, Bratislava, 1592 s.

Mikuš T., 2001: Mineralógia rudných výskytov v Malej Magure a Suchom. Manuskript (Diplomová práca), Archív Prírodovedeckej fakulty UK, Bratislava, 128 s.
Rose H., 1829: Ueber die in der Natur vorkommenden nicht oxydirten Verbindungen des Antimons und des Arseniks. Ann. Phys. Chem. (Poggendorff), 15, 573-591.
Rose H., 1833: Ueber die Zusammensetzung des Polybasits und über das Atomengewicht des Silbers. Ann. Phys. Chem. (Poggendorff), 28, 156-160.
Sejkora J. & Kouřimský J., 2005: Atlas minerálů České a Slovenské republiky. Academia, Praha, 376 s.
Tóth M., 1882: Magyarország ásványai különös tekintettel termőhelyeik megállapítására. Budapest, 509 s.
Turan J., 1961: O zrudnení na Trangoške a o niektorých výskytoch v údolí Bystrej a Mlynej na južnom svahu Nízkych Tatier. Geol. Práce., Zprávy, 23, 85-114.

Zepharovich V., 1859: Mineralogisches Lexicon für das Kaisserthum Österreich. I. Wilhem Braumüller, Wien, 627 s.

Zepharovich V., 1873: Mineralogisches Lexicon für das Kaiserthum Österreich. II. Wilhem Braumüller, Wien, 436 s.

Späť na začiatok stránky
Polykras-(Y)         (Y,Ca,Ce,U,Th)(Ti,Nb,Ta)2O6         romb.
Index výskytu na Slovensku: 1                                           Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: živcový lom Rasvåg, Hidra, Flekkefjord, Vest-Agder, Nórsko  (Scheerer, 1844)
Najstarší opis z územia Slovenska: Gemerská Poloma a Rožňava-Čučma (Uher et al., 2009)
Lokality na Slovensku (2) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Gemerská Poloma (1), Rožňava-Čučma (1)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 2 cm spoločné agregáty s uranopolykrasom, ale prevláda väčšinou polykras-(Y) (Gemerská Poloma, Uher et al., 2009)

Zmesný kryštál polykrasu-(Y) a uranopolykrasu v kremeni z Gemerskej Polomy (št. Elisabeth) (Foto: M. Števko).

Zmesný kryštál polykrasu-(Y) a uranopolykrasu v kremeni z Gemerskej Polomy (št. Elisabeth) (Foto: M. Števko).

Poznámky:

Literatúra
Scheerer T., 1844: Polykras und Malakon, zwei neue Mineralspecies. Annalen der Physik und Chemie (Herausgegeben zu Berlin von J. C. Poggendorff), 138, 429-443.
Uher P., Malachovský P., Bačík P., Chudík P., Števko M., 2009: Polykras-(Y), uranopolykras a Ti-Nb-Ta-Fe minerál v kremenných žilách a exokontaktných zónach granitov gemerika, Slovenského rudohoria. Bulletin mineralogicko-petrologického Oddělení Národního muzea v Praze, 17, 1, 14-24.
Späť na začiatok stránky
Povondrait         NaFe3+3Fe3+6(BO3)3Si6O18(O,OH)4         trig.
Index výskytu na Slovensku: 1                                              Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: Aranibar - baňa San Francisco, Alto Chapane, Cochabamba dpt., Bolívia (Grice et al., 1979)
Najstarší opis z územia Slovenska: Bratislava - Devínska Kobyla (Bačík et al., 2008)
Lokality na Slovensku (1) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Bratislava - Devínska Kobyla (1)
Veľkosť: mikroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 17 μm veľké jadro v kryštále skorylu (Bratislava; Bačík et al., 2008)
 
Povondrait (biele jadro v ľavom kryštále) v skoryle (sivý). Skoryly (sivé) v kremeni (čierny) z Bratislavy (BEI). (Foto P. Bačík)

 

 
Poznámky:
Literatúra
Bačík P., Uher P., Sýkora M., Lipka J., 2008: Low-Al tourmalines of the schorl-dravite - povondraite series in redeposited tourmalinites from the Western Carpathians, Slovakia. Canadian Mineralogist, 46, 5, 1117-1129.
Grice J. D., Ercit T. S., Hawthorne F. C., 1993: Povondraite, a redefinition of the tourmaline ferridravite. American Mineralogist, 78, 433-436.

Walenta K. & Dunn P. J., 1979: Ferridravite, a new member of the tourmaline group from Bolivia. American Mineralogist, 64, 945-948.

Späť na začiatok stránky
Pseudomalachit         Cu2+5(PO4)2(OH)4         mon.
Index výskytu na Slovensku: 1-2                                              Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: Baňa Virneberg, Rheinbreitbach, Westerwald, Nemecko (Hausmann, 1813)
Najstarší opis z územia Slovenska: Betliar, Ľubietová a Poniky (Zipser, 1817)
Lokality na Slovensku (5) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Betliar (3), Henclová (1), Ľubietová - Podlipa (1), Poniky - Farbište (3), Špania Dolina (3)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 2 cm radiálne agregáty (Ľubietová - Podlipa; Szakáll et al., 2002)

Pseudomalachit v kremeni z Ľubietovej - Podlipy; šírka výrezu 3,3 cm. (Foto D. Ozdín)

Kryštály pseudomalachitu (veľkosť pod 0,5 mm) z Ľubietovej - Podlipy. (Foto D. Ozdín)

 
Poznámky: Index výskytu na Slovensku je reálne 1, pretože výskyty na lokalitách Betliar, Poniky a Špania Dolina nie sú vierohodné a minerál bol identifikovaný len vizuálne.
Literatúra

Cotta B. & Fellenberg E., 1862: Die Erzlagerstätten Ungarns und Siebenbürgens. Freiberg, 228 s.

Figuschová M., 1978: Posnjakit, antlerit a jarosit z ložiska Špania Dolina. Mineralia Slovaca, 10, 4, 383-384.
Hausmann J. F. L., 1813: Handbuch der Mineralogie. 3 Vol. Göttingen, 1035.

Jonas J., 1820: Ungarns Mineralreich. Orycto-geognostisch und topographisch dargestellt. Budapest, 415 s.

Schrauf A., 1880: Ueber Phosphorkupfererze. Zeitschrift Kristallogr. Mineral., 4, 1, 1-32.

Sotorník V., 1957: Revise některých přírodních fosforečnanů mědi. Rozpravy Čs. Akad. Věd, Ř. mat. přír. Věd, 67, 5, 1-66.

Szakáll S., Udubasa G., Ďuďa R., Kvasnytsya V., Koszowska E., Novák M., 2002: Minerals of the Carpathians. Granit, Praha, 479 s.

Števko M., Sejkora J., Ozdín D., 2008: Henclová - nová lokalita pseudomalachitu v Slovenskej republike. Bull. min.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 16, 1, 36-39.
Tóth M., 1882: Magyarország ásványai különös tekintettel termőhelyeik megállapítására. Budapest, 509 s.

Zepharovich V., 1859: Mineralogisches Lexicon für das Kaisserthum Österreich. I. Wilhem Braumüller, Wien, 627 s.

Zepharovich V., 1873: Mineralogisches Lexicon für das Kaiserthum Österreich. II. Wilhem Braumüller, Wien, 436 s.

Zipser Ch. A., 1817: Versuch eines topograpisch-mineralogischen Handbuches von Ungarn. Carl Friedrich Wigand, Oedenburg, 440 s.
Späť na začiatok stránky