Aktualizácia 20. 5. 2022
späť na hlavnú stránku
English version
© Daniel Ozdínov

   Minerály Slovenska
   Typové minerály Slovenska
  
Rekordy minerálov Slovenska         
  
Mineralogické štítky                        

  
Kultové minerály                             
  
Minerály SR v elektrónovom mikroskope
  
Fotografie mineralogických lokalít
  
Moja zbierka                                 
   Linky
     
Mineralogické časopisy a knihy

  
   Mineralogické databázy a softvéry
  
   Múzeá a zbierky s minerálmi
     
Mineralogické kluby

     
Súkromné mineralogické stránky
     
Meteoritika (meteority, tektity...)  
     
Mineralogické pomôcky
  
Novinky

  
Kontakt
  
Predajné výstavy minerálov
 

 

Citácia: Ozdín D., 2009-2022: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

Index výskytu na Slovensku:

    1. RARITNÝ              1 - 2 lokality
   2. VZÁCNY
                3 - 6 lokalít
   3. ZRIEDKAVÝ
         7 - 15 lokalít
   4. HOJNÝ               
  15 - 50 lokalít
   5. VEĽMI HOJNÝ 
  > 50 lokalít

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku:

 1. SPOĽAHLIVO IDENTIFIKOVANÝ - väčšinou kombinácia najmenej 2 najvýznamnejších analytických metód (rtg difrakcia a elektrónová mikroanalýza)

2. ČIASTOČNE INDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou analyzovaný, ale na spoľahlivé vylúčenie ďalších možných fáz ešte chýbajú ďalšie analýzy

3. NEDOSTATOČNE IDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou identifikovaný len vizuálne, často veľmi pochybný alebo vymyslený

 

© 2009-2022 Daniel Ozdín´s mineralogical website.

Všetky práva vyhradené. Všetky súčasti tejto webstránky je možné kopírovať len so súhlasom autora alebo po uvedení citácie.

Minerály Slovenska

A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Maghemit, magnetit, magnezio-axinit, magneziocopiapit, magnezioferit, magneziofoitit, magneziohastingsit, magneziohornblend, magneziochromit, magnezit, malachit, mangánaxinit, manganit, manganocolumbit, manganopyrosmalit, manganotantalit, mantienneit, margarit, markazit, marrucciit, masikot, matildit, mckinstryit, meď, melanterit, meneghinit, meta-alunogén, metacinabarit, metastibnit, metavoltín, meyolit, miargyrit, mikroklín, mikrolit, millerit, mimetit, moissanit, molybdenit, monazit-(Ce), monazit-(Nd), montanit, monticellit, montmorillonit, montroseit, mordenit, mottramit, mrázekit, muchinit, mullit, mummeit, muskovit.

Mantienneit       KMg2Al2Ti(PO4)4(OH)3·15H2O       romb.
Index výskytu na Slovensku: 1                                             Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: Anloua, Kamerun (Fransolet et al., 1984)
Najstarší opis z územia Slovenska: Pinciná (Vavrová et al., 2006)
Lokality na Slovensku (1) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Pinciná (1)
Veľkosť: mikroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: agregáty do 0,2 mm
Sférolit mantienneitu z Pincinej, BSE (Vavrová et al., 2006)
 

Poznámky:

Literatúra
Fransolet A.-M., Oustriere P., Fontan F., Pillard F., 1984: La mantiennéite, une nouvelle espèce minérale du gisement de vivianite d'Anloua, Cameroun. Bulletin de Minéralogie, 107, 737-744.

Vavrová J., Biroň A., Galko I. 2006: Mantienneite - a new phosphate mineral from alginite deposit (Pinciná, Slovakia). Mineralogia Polonica, 28, 232-234.

Späť na začiatok stránky
Masikot         PbO         romb.
Index výskytu na Slovensku: 1                                             Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 3
Typová lokalita: Binsfeldhammer lead smelter, Stolberg, Aachen, Severné Porýnie-Westfálsko, Nemecko (Huot, 1841)
Najstarší opis z územia Slovenska: Jelšava (Zipser, 1817)
Lokality na Slovensku (2) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Dúbrava (3), Jelšava – Dúbrava (3)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: zemitý
Fotografia nie je k dispozícii
 

Poznámky: Vzhľadom na historické, vizuálne opisy, najmä v prípade nízkotatranskej Dúbravy ide pravdepodobne o iný supergénny minerál. Masikot nebol doteraz z územia Slovenska hodnoverne opísaný.

Literatúra
Huot J. J. N., 1841: Nouveau Manuel Complet de Minéralogie, ou Tableau de Toutes les Substances Minérales. A la Librairie Encyclopédique de Roret, Paris, 346-347.

Cotta B. & Fellenberg E., 1862: Die erzlagerstätten Ungarns und Siebenbürgens. Freiberg, 228 s.

Melczer G., 1907: Gömörmegye ásványai. In: Eisele G.: Gömör és Borsód vármegyék bányászati és kohászati monografiája. Selmeczbánya, 521-546.
Tóth M., 1882: Magyarország ásványai különös tekintettel termőhelyeik megállapítására. Budapest, 509 s.

Zepharovich V., 1859: Mineralogisches Lexicon für das Kaisserthum Österreich. I. Wilhem Braumüller, Wien, 627 s.

Zipser Ch. A., 1817: Versuch eines topograpisch-mineralogischen Handbuches von Ungarn. Carl Friedrich Wigand, Oedenburg, 440 s.
Späť na začiatok stránky
Molybdenit         MoS2         hex. a trig.
Index výskytu na Slovensku: 4                                            Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: Con Mine, Yellowknife, Nortwest Territories, Kanada (Traill, 1963)
Najstarší opis z územia Slovenska: Dobšiná (Cotta & Fellenberg, 1862)

Lokality na Slovensku (20) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Dúbrava (1), Hnilec (1), Jasenie – Kyslá (1), Kálnica – Selce (1), Katarínska Huta (3), Kokava nad Rimavicou (?), Kremnica (?), Kuchyňa (1), Malé Železné (1), Modra (1), Novoveská Huta (?), Ochtiná (?), Pezinok (1), Prakovce – Zimná Voda (1), Remetské Hámre (1), Rochovce (1), Ťahanovce (1), Valča – Valčianska dolina (1), Veľká lúka (1), Zlatá Baňa (?)

Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 2,6 cm (Pezinok Trojárová; Uher & Ozdín, 2004)

Molybdenit (Dúbrava)

Molybdenit z Dúbravy; veľkosť výrezu 1,04 cm (Foto D. Ozdín)

Molybdenit z ložiska Pezinok – Trojárová. Veľkosť lupeňu molybdenitu okolo 2 cm. Zbierka Katedry mineralógie a petrológie PriF UK v Bratislave (Foto D. Ozdín)

 
Poznámky:
Literatúra

Bacsó Z. & Ďuďa R., 1989: Mineralogicko-geochemická zonalita ložiska Remetské Hámre. In: Zborník referátov "Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska". Banský Studenec, 75-76.

Bláha M. & Bartoň B., 1991: Jasenie W-Au: mineralógia. Manuskript, Archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 61 s.

Ferenc Š., 2004: Nové výskyty minerálov telúru v západnej časti Slovenského rudohoria. Mineralia Slovaca, 36, 3-4, 317-322.

Koděra M., Andrusovová-Vlčeková G., Belešová O., Briatková D., Dávidová Š., Fejdiová V., Hurai V., Chovan M., Nelišerová E., Ženiš P., 1986-1990: Topografická mineralógia Slovenska. I-III. Veda, Bratislava, 1592 s.

Pulec M. & Rojkovičová Ľ., 1989: Nové výskyty mineralizácií v Malej Fatre. Regionálna Geológia Západných Karpát, 25, 177-180.
Rojkovič I., Háber M., Novotný L., 1997: U-Au-Co-Bi-REE mineralization in the Gemeric Unit (Western Carpathians, Slovakia). Geol. Carpath., 48, 5, 303-313.
Traill R. J., 1963: A rhombohedral polytype of molybdenite. Can. Miner., 7, 3, 524-526.
Uher P. & Ozdín D., 2004: Najväčšie kryštály na mineralogických lokalitách Slovenska. Minerál, 12, 4, 284-298.
Späť na začiatok stránky