Aktualizácia 20. 5. 2022
späť na hlavnú stránku
English version
© Daniel Ozdínov

   Minerály Slovenska
   Typové minerály Slovenska
  
Rekordy minerálov Slovenska         
  
Mineralogické štítky                        

  
Kultové minerály                             
  
Minerály SR v elektrónovom mikroskope
  
Fotografie mineralogických lokalít
  
Moja zbierka                                 
   Linky
     
Mineralogické časopisy a knihy

  
   Mineralogické databázy a softvéry
  
   Múzeá a zbierky s minerálmi
     
Mineralogické kluby

     
Súkromné mineralogické stránky
     
Meteoritika (meteority, tektity...)  
     
Mineralogické pomôcky
  
Novinky

  
Kontakt
  
Predajné výstavy minerálov
 

 

Citácia: Ozdín D., 2009-2022: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

Index výskytu na Slovensku:

    1. RARITNÝ              1 - 2 lokality
   2. VZÁCNY
                3 - 6 lokalít
   3. ZRIEDKAVÝ
         7 - 15 lokalít
   4. HOJNÝ               
  15 - 50 lokalít
   5. VEĽMI HOJNÝ 
  > 50 lokalít

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku:

 1. SPOĽAHLIVO IDENTIFIKOVANÝ - väčšinou kombinácia najmenej 2 najvýznamnejších analytických metód (rtg difrakcia a elektrónová mikroanalýza)

2. ČIASTOČNE INDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou analyzovaný, ale na spoľahlivé vylúčenie ďalších možných fáz ešte chýbajú ďalšie analýzy

3. NEDOSTATOČNE IDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou identifikovaný len vizuálne, často veľmi pochybný alebo vymyslený

 

© 2009-2022 Daniel Ozdín´s mineralogical website.

Všetky práva vyhradené. Všetky súčasti tejto webstránky je možné kopírovať len so súhlasom autora alebo po uvedení citácie.

Minerály Slovenska

A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Halit, halloyzit, halotrichit, hammarit, harmotóm, hausmannit, hastingsit, hauerit, haüyn, hazlewoodit, hedenbergit, hematit, hemimorfit, hercynit, hessit, heteromorfit, heulandit-Ca, hexahydrit, heyrovskýit, hibschit, hodrušit, hollandit, howlit, hübnerit, huttonit, hydromagnezit, hydroxylapatit, hydroxylbastnäsit-(Ce), hydroxylbastnäsit-(La), hydroxylbastnäsit-(Nd), hydroxylellestadit, hydrozinkit.

Hemimorfit         Zn4Si2O7(OH)2·H2O         romb.
Index výskytu na Slovensku: 3   

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1   

Typová lokalita: Băiţa (Bihor), Rumunsko (Kenngott, 1853)
Najstarší opis z územia Slovenska: Ľubietová (Beudant, 1822) - pod názvom kalamín
Lokality na Slovensku (10) a stupeň identifikácie (v zátvorke): 9Ardovo (3), Banská Štiavnica (3), 5Jasenie – Soviansko (1), Jelšava – Jelšavská Dúbrava (2), 8Liptovský Ján – Jaskyňa Zlomísk (1), Ľubietová (3), 13Malužiná – Svidovo (1), 6Ochtiná – Mária-Margita (1), Píla (3), 10Valaská Belá (1)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 1,2 cm (Ochtiná, lož. Mária-Margita; Ozdín, 2009)
Hemimorfit (Ochtiná)  
Tabuľkovité kryštály hemimorfitu (do 5 mm) z lokality Ochtiná (Foto M. Števko)  
Poznámky:
Literatúra

1Ďuďa R. & Pauliš P. , 2005: Minerály Slovenskej republiky. Kuttna, Kutná Hora, 136 s.

2Herčko I., 1984: Minerály Slovenska. Osveta, Martin, 240 s.

3Kenngott A., 1853: Das Mohs´sche Mineralsystem. Gerold & Sohn, Wien.
4Liszkay G., 1880: Bányászati Kohászati Lap., 13, 177-181.

5Luptáková J. & Chovan M., 2003: Sekundárne minerály Pb-Zn ložiska Jasenie-Soviansko v Nízkych Tatrách. Mineralia Slovaca, 35, 141-146.

6Mrázek Z. & Ďuďa R., 1983: Sekundárne minerály oloveno-zinkového ložiska Ochtiná – Margita. Mineralia Slovaca, 15, 129-140.
7Ozdín D., 2009: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com.

8Ozdín D., Uher P., Sliva Ľ., Orvošová M., Fejdi P., Šamajová E., 2001: Hemimorfit Zn4Si2O7(OH)2·H2O z jaskyne Zlomísk v Nízkych Tatrách. Mineralia Slovaca, 33, 1, 61-64.

9Schmidt S., 1884: Pelsöcz-Ardó ásványairól. Földt. Közl. 14, 4-8, 300-302.
10Števko M., Ozdín D., Bačík P., Pršek J., Gramblička R., 2008: Sekundárne minerály z polymetalickej mineralizácie pri Valaskej Belej, Slovenská republika. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz., 16, 2, 177-184.

11Tokody L., 1924: Krokoit Rézbányárol és wulfenit Jarabáról. Ann. hist.-natur. Mus. (Budapest), 21, 56-60.

12Zepharovich V., 1859: Mineralogisches Lexicon für das Kaiserthum Österreich. I. Band. Wilhelm Braumüller, Wien, 627 s.

13Ženiš P. & Friedl I., 1992: Hemimorfit – prvý nález v permských bazaltoch Západných Karpát. Mineralia Slovaca, 24, 1-2, 165-166.

Späť na začiatok stránky
Heyrovskýit         (Pb,Ag)5Bi3S8         romb.
Index výskytu na Slovensku: 2   

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1   

Typová lokalita: Hůrky, Čistá, Česká republika (Klomínsky et al., 1971)
Najstarší opis z územia Slovenska: Hodruša-Hámre (Jeleň & Kalinaj, 1992)
Lokality na Slovensku (6) a stupeň identifikácie (v zátvorke): 4Byšta (?), 7Gemerská Poloma – Dlhá Dolina (3), 2Hodruša-Hámre (1?), 1Chyžné – Herichová (1), 6Slovinky (3), 5Vyšná Boca – Bruchatý grúnik (1)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 0,6 mm (Chyžné - Herichová; Bálintová et al., 2006)

Heyrovskýit (tmavý) v galenite (sivý) s inklúziami bizmutu (biele) z lokality Chyžné – Herichová, BEI. (Foto D. Ozdín; Bálintová et al., 2006)

Heyrovskýit (svetlý) s nuffielditom (tmavosivý) v kremeni a karbonátoch (obidva čierne) z lokality Vyšná Boca – Bruchatý grúnik, BEI. (Foto D. Ozdín; Ozdín & Pršek 2004)

Poznámky:
Literatúra
1Bálintová T., Ozdín D., Števko M., 2006: Chemické zloženie sulfosolí na lokalite Chyžné-Herichová. Miner. Slovaca, 38, 4, 303-312.
2Jeleň S. & Kalinaj M., 1992: Strieborné minerálne asociácie na ložiskách Banská Štiavnica a Banská Hodruša. In: Zborník “Stříbrné minerální asociace v Československu”, Donovaly, 51-59.
3Klomínsky J., Rieder M., Kieft C., Mráz L., 1971: Heyrovskyite, 6(Pb0.86Bi0.08(Ag,Cu)0.04S•Bi2S3) from Hůrky, Czechoslovakia, a new mineral of genetic interest. Mineral. Deposita, 6, 133-147.
4Koděra P., Rojkovičová Ľ., Košárková M., 1998: Mineralogická správa Byšta. Manuskript, Archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-68.
5Ozdín D. & Pršek J., 2004: Sulfosoli homologického radu lillianitu z hydrotermálnych mineralizácií Nízkych Tatier. Miner. Slovaca, 3-4, 36, 279-285.
6Sejkora J. & Kouřimský J., 2005: Atlas minerálů České a Slovenské republiky. Academia, Praha, 376 s.
7Szakáll S., Udubasa G., Ďuďa R., Kvasnytsya V., Koszowska E., Novák M., 2002: Minerals of the Carpathians. Granit,  Praha, 480 s.
Späť na začiatok stránky
Hodrušit         Cu8Bi12S22         mon.
Index výskytu na Slovensku: 1   

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1   

Typová lokalita: Baňa Rozália, Hodruša-Hámre, Slovensko (Koděra et al., 1970)
Najstarší opis z územia Slovenska: Hodruša-Hámre (Koděra et al., 1970)
Lokality na Slovensku (2) a stupeň identifikácie (v zátvorke): 5Čierna Lehota (1), 1-3Hodruša-Hámre (1)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 2,2 cm (Hodruša-Hámre; Ozdín, 2009 na základe Sejkoru & Kouřimského, 2005)

Hodrušit (Hodruša-Hámre)

Hodrušit (Hodruša-Hámre)

Ihlice hodrušitu (5-9 mm) v hematite a sulfidoch z lokality Hodruša-Hámre (Foto D. Ozdín)

Makroskopicky mikrokryštalický resp. celistvý hodrušit na obrázku z elektrónového mikroskopu. Hodrušit (biely) zatláčaný emplektitom (sivý) v hematite a sulfidoch (čierne) z lokality Hodruša-Hámre, BEI. (Foto D. Ozdín)

Poznámky:
Literatúra
1Koděra M.,  Kupčík V., Makovický E., 1970: Hodrushite - a new sulphosalt. Mineralogical Magazine, 37, 641-648.
2Kovalenker V. A., Jeleň S., Sandomirskaja S., 1993: Minerals of the system Ag–Cu–Pb–Bi–S from the polymetallic veins of the Štiavnica–Hodruša ore field (Slovakia). Geologica Carpathica, 44, 409-419.

3Makovicky E. & Maclean W. H., 1972: Electron microprobe analysis of hodrushite. Canadian Mineralogist, 11, 2, 504-513.

4Ozdín D., 2009: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com.
5Pršek J., Mikuš T., Makovicky E., Chovan M., 2005: Cuprobismuthite, kupčíkite, hodrushite and associated sulfosalts from the black shale hosted Ni-Bi-As mineralization at Čierna Lehota, Slovakia. Eur. J. Miner., 17, 1, 155-162.
6Sejkora J. & Kouřimský J., 2005: Atlas minerálů České a Slovenské republiky. Academia, Praha, 376 s.
Späť na začiatok stránky
Hübnerit         Mn2+WO4         mon.
Index výskytu na Slovensku: 1  

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1   

Typová lokalita: žily Erie a Enterprize, Ellsworth mine, Nye Co., Nevada, USA (Dana & Dana, 1837-1892 (?))
Najstarší opis z územia Slovenska: Chyžné (Kantor, 1955)
Lokality na Slovensku (2) a stupeň identifikácie (v zátvorke): 3Gemerská Poloma – Dlhá dolina (2), 1,4,5Chyžné – Herichová (1)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 0,8 cm (Chyžné; Kantor, 1965)
Hübnerit (Chyžné - Herichová)  

Kryštál hübneritu v drúze kremeňa z lokality Chyžné - Herichová, veľkosť kryštálu 4 mm (Foto M. Števko).

 
Poznámky: Na lokalite Gemerská Poloma podľa (Ďuďu, 2005) miestami prevláda FeO nad MnO (obsah FeO do 9.91 hm. %).
Literatúra
1Bálintová T., 2006: Hydrotermálna mineralizácia na lokalite Chyžné - Herichová. Manuskript, Archív Katedry miner. a petr. Prírodovedeckej fakulty UK, Bratislava, 144 s.
2Dana D. & Dana E. S., 1837-1892: Yale University, Volume II, 1070.
3Ďuďa R., 2005: Slovenské minerály - encyklopedický prehľad. Časť - 4: IV. Oxidy a hydroxidy. Natura Carpatica, 46, 7-58.
4Kantor J, 1955: Nález hübneritu pri Chyžnom v Spišsko-gemerskom rudohorí. Geol. Práce, Zprávy, 3, 58-78.
5Kantor J, 1965: Tungsten in the West Carpathian metallogenetic province. Geol. Práce, Správy, 36, 199-217.
6Matula I., 1979: Výsledky geochemickej prospekcie v oblasti Zlatá Idka a Poproč. In: Banícko-geologické sympózium, Sekc. Geol. Zlatá Idka, Košice, 43-58.
Späť na začiatok stránky
Hydrozinkit         Zn5(CO3)2(OH)6         mon.
Index výskytu na Slovensku: 1  

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1   

Typová lokalita: Bleiberg, Korutánsko, Rakúsko (Kenngott, 1853)
Najstarší opis z územia Slovenska: Ochtiná (Mrázek & Ďuďa, 1983)
Lokality na Slovensku (1) a stupeň identifikácie (v zátvorke): 2Ochtiná – Mária-Margita (1)
Veľkosť: makroskopický (krustálny, nátekovitý)
Najväčší kryštál z územia Slovenska: -
Fotografia nie je k dispozícii
 
Poznámky:
Literatúra
1Kenngott G. A., 1853: Ubersichte der Resultate mineralogischer Forschungen, for the years 1850-51, Vienna (as Hydrozinkit).
2Mrázek Z. & Ďuďa R., 1983: Sekundárne minerály oloveno-zinkového ložiska Ochtiná – Margita. Mineralia Slovaca, 15, 129-140.
Späť na začiatok stránky