Aktualizácia 20. 5. 2022
späť na hlavnú stránku
English version
© Daniel Ozdínov

   Minerály Slovenska                    
   Typové minerály Slovenska
  
Rekordy minerálov Slovenska         
  
Mineralogické štítky                        

  
Kultové minerály                             
  
Minerály SR v elektrónovom mikroskope
  
Fotografie mineralogických lokalít
  
Moja zbierka                                 
   Linky
     
Mineralogické časopisy a knihy

  
   Mineralogické databázy a softvéry
  
   Múzeá a zbierky s minerálmi
     
Mineralogické kluby

     
Súkromné mineralogické stránky
     
Meteoritika (meteority, tektity...)  
     
Mineralogické pomôcky
  
Novinky

  
Kontakt
  
Predajné výstavy minerálov
 

 

Citácia: Ozdín D., 2009-2022: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

Index výskytu na Slovensku:

    1. RARITNÝ              1 - 2 lokality
   2. VZÁCNY
                3 - 6 lokalít
   3. ZRIEDKAVÝ
         7 - 15 lokalít
   4. HOJNÝ               
  15 - 50 lokalít
   5. VEĽMI HOJNÝ 
  > 50 lokalít

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku:

 1. SPOĽAHLIVO IDENTIFIKOVANÝ - väčšinou kombinácia najmenej 2 najvýznamnejších analytických metód (rtg difrakcia a elektrónová mikroanalýza)

2. ČIASTOČNE INDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou analyzovaný, ale na spoľahlivé vylúčenie ďalších možných fáz ešte chýbajú ďalšie analýzy

3. NEDOSTATOČNE IDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou identifikovaný len vizuálne, často veľmi pochybný alebo vymyslený

 

© 2009-2022 Daniel Ozdín´s mineralogical website.

Všetky práva vyhradené. Všetky súčasti tejto webstránky je možné kopírovať len so súhlasom autora alebo po uvedení citácie.

Minerály Slovenska

A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Laitakarit, lanarkit, langit, laumontit, launayit, lawrencit, lazulit, lazurit, lepidokrokit, leucit, libethenit, lillianit, linarit, lindströmit, linnéit, lirokonit, litioforit, lizardit, löllingit, luanheit, ludjibait, ľad.
Launayit         CuPb10(Sb,As)13S30         mon.
Index výskytu na Slovensku: 1 

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 28 

Typová lokalita: Taylor Pit, Madoc, Huntingdon Township, Ontario, Kanada (Jambor, 1967)
Najstarší opis z územia Slovenska: Dúbrava (Adamus et al., 1993)

Lokality na Slovensku (1) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Dúbrava - Ľubelská (2)

Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 3 mm (Dúbrava; Adamus et al., 1993)
Fotografia (zo SCAN-u) je v práci Adamusa et al. (1993)
 

Poznámky: Launayit je nedokonale opísaná a veľmi zriedkavá sulfosoľ. Z Dúbravy bol robený práškový difrakčný záznam, ktorý by mohol poukazovať na to, že ide o launayit. Avšak (Cu)-Pb,Sb(-As)-(O) sulfosoli majú často veľmi podobné rtg záznamy, preto nie je možné jednoznačne stotožniť rtg záznam publikovaný Adamusom et al. (1993) s launayitom. Títo autori robili mikrosondovú analýzu (nešpecifikovali akú), ktorá vôbec nezodpovedá launayitu, ale skôr dadsonitu (autori nemali analyzovaný chlór)alebo inej Pb-Sb sulfosoli. Navyše podľa najnovších údajov má launayit obsahovať Cu a As a autori Cu nemeralia obsah As bol len 0,27 hm. %, čo je veľmi málo pre skupinu sulfosolí s obsahom As, kde patrí aj launayit.

Literatúra

Adamus B., Jiránek J., Olšovský L., 1993: Launayit - 22 PbS. 13 Sb2S3 - nový minerál na ložisku Sb-rud Dúbrava v Nízkých Tatrách. Mineralia Slovaca, 25, 1, 73-74.

Jambor J. L., 1967: New lead sulfantimonides from Madoc, Ontario. Part 2 – Mineral descriptions. Can. Mineral., 9, 191-213.

Späť na začiatok stránky
Luanheit         Ag3Hg         hex.
Index výskytu na Slovensku: 1 

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 28 

Typová lokalita: Luanheitový výskyt, dolina rieky Luan (Luan He), pref. Chengde, prov. Hebei, Čína (Shao et al., 1984)
Najstarší opis z územia Slovenska: Košice - Bankov (Peterec et al., 1993)

Lokality na Slovensku (2) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Košice - Bankov (2), Novoveská Huta (2)

Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: - (nie sú známe veľkosti kryštálov)
Fotografia z mikrosondy (BEI) je v práci Hábera et al. (1993)
 

Poznámky: Z územia Slovenska je známych niekoľko najmä starších opisov amalgámov striebra, z ktorých niektoré, napr. z Nižnej Slanej, môžu patriť luanheitu.

Literatúra

Háber M., Jeleň S., Jeleň M., 1993: Amalgám striebra z Nižnej Slanej a Novoveskej Huty (Spišsko-gemerské rudohorie. Mineralia Slovaca, 25, 1, 45-49.

Peterec D., Paučo P., Horský S., Ďuďa R., 1990: Zriedkavá asociácia minerálov z magnezitového ložiska Bankov (Košice). Zborník Východoslovenského múzea, Sér. Prír. vedy, 31, 185-196.

Shao D., Zhou J., Zhang J., Bao D., 1984: Luanheite - A new mineral. Acta Mineralogica Sinica, 4, 2, 97-1013.

Späť na začiatok stránky
Ľad         H2O         hex. (pod -80 °C kub.)
Index výskytu na Slovensku: 5 

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 18 

Typová lokalita: neznáma
Najstarší opis z územia Slovenska: Demänovská Dolina (? 1299 in Droppa 1972)

Lokality na Slovensku (?) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Bratislava (1), Dobšiná (1), Demänovská Dolina (1), Dubník (1), Muráň (1), Silica (1), Spišské Podhradie (1), Vysoké Tatry (1), Ždiar (1), Žaškov (1)

Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: ?

Ľad - Bratislava - Devínska Nová Ves

Ľad - Bratislava - Devínska Nová Ves

Kryštalický agregát ľadu zložený zo snehových vločiek. Bratislava - Devínska Nová Ves (21.2.2009). Veľkosť snehových vločiek do ~ 2 mm. (Foto D. Ozdín)

Kryštalický agregát ľadu zložený zo snehových vločiek. Uprostred snehová vločka typu stĺpu s viečkom. Bratislava - Devínska Nová Ves (21.2.2009). Veľkosť snehovej vločky v centrálnej časti obrázku je 0,4 mm. (Foto D. Ozdín)

 

Poznámky: Vzhľadom na to, že ľad je stabilný len pri nízkych teplotách a v zime je prítomný na celom území SR, index výskytu je 5. Medzi lokalitami sú uvedené len publikované údaje väčšinou zo stále zaľadnených jaskýň alebo priepastí. Zvyšné údaje tvoria výskyty o snehových vločkách a pod.

Literatúra

Benický V., 1957: Príspevok k dejinám Demänovskej ľadovej jaskyne a k objaveniu Jaskyne mieru. Slovenský Kras, 1, 29-35.

Benický V., 1962: Jaskyne stredoslovenského kraja. Vlastivedný Časopis, 11, 2, 82-86.

Benický V. & Kettner, R., 1950: Slovenské jaskyne. Matica Slovenská, Martin, 45 s.

Böhm J. & Kunský J., 1941: Lednice, die Eishöhle bei Silice im Slowakischen Karst. Wien. Prähist. Z., 28, 96-127.

Droppa A., 1972: Historiografia Demänovských jaskýň. Slovenský Kras, 10, 94-101.

Droppa A., 1973: Prehľad preskúmaných jaskýň na Slovensku. Slovenský Kras, 11, 115-157.

Droppa A., 1978: Jaskyne južnej časti Slovenského raja. Čs. Kras, 30, 51-65.

Jakál J., 1971: Morfológia a genéza Dobšinskej ľadovej jaskyne. Slovenský Kras, 9, 27-33.

Kámen S., 1958: Ľadová jaskyňa na Muránskej planine. Čs. Kras, 11, 249-250.
Kámen S., 1960: Ochrana a prieskum jaskýň v tisovskom a muránskom krase. In: Ochrana prírody. Osveta, Martin, 97-109.

Koděra M., Andrusovová-Vlčeková G., Belešová O., Briatková D., Dávidová Š., Fejdiová V., Hurai V., Chovan M., Nelišerová E., Ženiš P., 1986-1990: Topografická mineralógia Slovenska. I-III. Veda, Bratislava, 1592 s.

Lucinkiewicz A., 1980: Silická ľadnica sprístupnená. Krásy Slovenska, 61, 6, 254-255.

Měska G., 1936: Ledová jeskyně dobšinská. Fenomen větrání krasových skal. Časopis Výsk. Slov. a Podkarpat. Rusi, 10, 253-258.

Mitter P., 1976: Zaujímavosti z Dobšinskej ľadovej jaskyne. Krásy Slovenska, 53, 6, 276.

Otruba J., 1957: Problém mikroklímy a znovuzaľadnenia Demänovskej ľadovej jaskyne. Slovenský Kras, 1, 36-58.

Roda Š., Rajman L., Erdös M., 1974: Výskum mikroklímy a dynamiky zaľadnenia v Silickej ľadnici. Slovenský Kras, 12, 157-174.

Roth Z., 1940: Quelques remarques sur le karst sud - Slavaque et le gouffre de Lednice pres Silica. Bull. Int. Acad. Tchéque Sci., 40, 47-65.

Szakáll S., Udubasa G., Ďuďa R., Kvasnytsya V., Koszowska E., Novák M., 2002: Minerals of the Carpathians. Granit,  Praha, 480 s.

Šinel J., 1924-1931: Dynamika tvoření ledu v Dobšinské ledové jeskyni. Sbor. prírodoved. Odb. Slev. Vlastived. Múz., 123-134.

Ulrich F., 1937: Dobšinská ledová jeskyně a příbuzné jevy na Slovensku. Věda Přír., 18, 9-10, 253-258.

Vítek J., 1970: Ledové jeskyně v travertínech na Dreveníku. Ochrana Přírody, 11, 190.

Vítek J., 1971: Formy krasu v travertinech na Dreveníku u Spišského Podhradí. Čs. kras, 23, 99-114.

Späť na začiatok stránky