Aktualizácia 20. 5. 2022
späť na hlavnú stránku
English version
© Daniel Ozdínov

   Minerály Slovenska
   Typové minerály Slovenska
  
Rekordy minerálov Slovenska         
  
Mineralogické štítky                        

  
Kultové minerály                             
  
Minerály SR v elektrónovom mikroskope
  
Fotografie mineralogických lokalít
  
Moja zbierka                                 
   Linky
     
Mineralogické časopisy a knihy

  
   Mineralogické databázy a softvéry
  
   Múzeá a zbierky s minerálmi
     
Mineralogické kluby

     
Súkromné mineralogické stránky
     
Meteoritika (meteority, tektity...)  
     
Mineralogické pomôcky
  
Novinky

  
Kontakt
  
Predajné výstavy minerálov
 

 

Citácia: Ozdín D., 2009-2022: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

Index výskytu na Slovensku:

    1. RARITNÝ              1 - 2 lokality
   2. VZÁCNY
                3 - 6 lokalít
   3. ZRIEDKAVÝ
         7 - 15 lokalít
   4. HOJNÝ               
  15 - 50 lokalít
   5. VEĽMI HOJNÝ 
  > 50 lokalít

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku:

 1. SPOĽAHLIVO IDENTIFIKOVANÝ - väčšinou kombinácia najmenej 2 najvýznamnejších analytických metód (rtg difrakcia a elektrónová mikroanalýza)

2. ČIASTOČNE INDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou analyzovaný, ale na spoľahlivé vylúčenie ďalších možných fáz ešte chýbajú ďalšie analýzy

3. NEDOSTATOČNE IDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou identifikovaný len vizuálne, často veľmi pochybný alebo vymyslený

 

© 2009-2022 Daniel Ozdín´s mineralogical website. 

Všetky práva vyhradené. Všetky súčasti tejto webstránky je možné kopírovať len so súhlasom autora alebo po uvedení citácie.

Minerály Slovenska

A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Dadsonit, danburit, datolit, davidit-(Ce), dawsonit, delafossit, delvauxit, dessauit-(Y), devillín, diadochit, diaforit, diamant, diaspor, dickit, digenit, diopsid, disakisit-(La), djurleit, dolomit, dravit, dufrénit, duftit, dumortierit, dyskrazit.
Dadsonit         Pb23Sb25S60Cl         trikl.
Index výskytu na Slovensku: 1                                           Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: Wolfsberg, Harz, Nemecko (Jambor, 1969)
Najstarší opis z územia Slovenska: Dúbrava (Sejkora a Kouřimský, 2005)
Lokality na Slovensku (2) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Dúbrava (1), Partizánska Ľupča - Kľačianka (1)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: ?
Fotografia nie je k dispozícii
 
Poznámky: 
Literatúra
Jambor J. L., 1969: Dadsonite (mineral Q and QM), a new lead sulphantimonide. Miner. Mag., 37, 437 – 441.
Makovicky E., Topa D., Mumme W. G., 2006: The crystal structure of dadsonite. Can. Mineral., 44, 1499 – 1512.
Sejkora J. & Kouřimský J., 2005: Atlas minerálů České a Slovenské republiky. Academia, Praha, 375 s.
Späť na začiatok stránky
Dawsonit       NaAl(CO3)(OH)2         romb.
Index výskytu na Slovensku: 3                                           Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: McGill University campus, Montréal, Québec, Kanada (Harrington, 1874)
Najstarší opis z územia Slovenska: Nová Kelča (Ďuďa & Križáni, 1979)
Lokality na Slovensku (13) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Bardejovské kúpele (?), Beňadikovce (1), Cigeľka (1), Dubník (1?), Ladomirov (1), Merník (1), Nová Kelča (1), Ortuťová (1?), Soblahov (1), Špania Dolina (1), Vagrinec (1?), Záblatie (1), Zlatá Baňa (1?)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 2 cm (4 (?) cm slniečka) (Ladomirov; Ďuďa et al., 1998).

Ihličkovitý agregát dawsonitu zo Záblatia (SCAN; Foto D. Ozdín).

 
Poznámky: 
Literatúra
Bačo P. & Pacindová M., 1993: Whewellit a dawsonit-epigenetická mineralizácia v puklinách pieskovca pri Cigeľke. Miner. Slovaca, 25, 277 – 281.
Bláha M, 1983: Dawsonit a realgár - nové minerály ložiska Špania Dolina. Miner. Slovaca, 15, 6, 570 – 572.
Ďuďa R., Bajo I., 1983: Dawsonity v pieskovcoch zlínskych vrstiev pri Beňadikovciach. Zbor. Východoslov. múzea v Košiciach, Prír. vedy, 23, 35 – 40.
Ďuďa R., Bajo I., Haluška M., 1986: Prejavy epigenetickej mineralizácie v sedimentoch paleogénu Východného Slovenska. Zbor. Východoslov. múzea v Košiciach, Prír. vedy, 27, 9 – 18.
Ďuďa R., Černý P. , Kaličiak M., Kaličiaková E., Tözsér J., Ulrych J., Veselovský F., 1981: Mineralógia severnej časti Slanských vrchov. Miner. Slovaca, Monografia, 2, 99 s.
Ďuďa R. & Kaličiaková E., 1987: Mineralogicko-paragenetické pomery Hg ložiska Merník. Miner. Slovaca, 19, 423 – 442.
Ďuďa R. & Križáni I., 1979: Dawsonit sprievodný minerál ortuťovej mineralizácie na východnom Slovensku. Miner. Slovaca, 11, 1, 79 – 86.
Ďuďa R., Sejkora J., Novotná M., 1998: Nové mineralogické údaje pre alumohydrokalcit a dawsonit z Ladomirova. Natura Carpatica, 39, 9 – 18.
Gregor M., Uher P., Bezák J., 2004: Výskyt dawsonitu v liasových vápencoch v Záblatí pri Trenčíne. Miner. Slovaca, 36, 349 – 352.
Harrington B. J., 1874: Notes on dawsonite, a new carbonate. The Canadian Naturalist and Quarterly Journal of Science, 7, 305 – 309.
Uher P. & Michalík J., 1991: Dawsonit z vrchnokriedových slieňovcov vo vrte Soblahov. Miner. Slovaca, 23, 67 – 70.
Späť na začiatok stránky
Dessauit-(Y)      (Sr,Pb)(Y,U)(Ti,Fe3+)20O38         trig.
Index výskytu na Slovensku: 1                                           Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 2
Typová lokalita: Buca della Vena, Stazzema, prov. Lucca, Toskánsko, Taliansko (Orlandi et al., 1997)
Najstarší opis z územia Slovenska: Zuberec Ostrý Roháč (Zubaj & Uher, 2010)
Lokality na Slovensku (1) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Zuberec Ostrý Roháč (2)
Veľkosť: mikroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 0,05 mm veľké zrná (Zuberec Ostrý Roháč; Zubaj & Uher, 2010)
Fotografia nie je k dispozícii
 
Poznámky: -
Literatúra

Orlandi P., Pasero M., Duchi G., Olmi F., 1997: Dessauite, (Sr,Pb)(Y,U)(Ti,Fe3+)20O38, a new mineral of the crichtonite group from Buca della Vena mine, Tuscany, Italy. Amer. Miner., 82, 807 – 811.

Uher P., Dianiška I., Bačík P., Ondrejka M., Pršek J., Zubaj R., 2010: Gadolinite and crichtonite group minerals: breakdown products of primary monazite and xenotime in granitic and metamorphic rocks. Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract series, 6, s. 448.

Zubaj R. & Uher P., 2010: Minerály crichtonitovej skupiny: produkt rozpadu monazitu v granitických horninách Západných Tatier. Miner. Slovaca, 42, 4, 488489.

Späť na začiatok stránky
Devillín         CaCu2+4(SO4)2(OH)6·3H2O         mon.
Index výskytu na Slovensku: 2                                              Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: Lostwithiel, Cornwall, Anglicko, Veľká Británia (Pisani, 1864)
Najstarší opis z územia Slovenska: Špania Dolina (Brezina, 1879)
Lokality na Slovensku (6) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Banská Štiavnica (3), Henclová (3), Hnúšťa-Mútnik (1), Smolník (2), Staré Hory - Richtárová (1), Špania Dolina (+ Piesky) (1)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 1 cm  (Špania Dolina; Korbel & Novák, 1999)

Devillín zo Španej Doliny; Zbierka: NM Praha. (Foto D. Ozdín)

Devillín z lokality Staré Hory-Richtárová. Šírka výrezu 5 mm. (Foto D. Ozdín)

 
Poznámky:
Literatúra

Brezina A., 1879: Herrengrundit, ein neues basisches Kupfersulfat. Zeitschrift Kristallographie, 3, 359 380.

Ďuďa R., Sejkora J., Kotrlý M., 1998: Devillín z Mútnika pri Hnúšti (Slovenské Rudohorie). Natura Carpatica, 39, 285 – 290.

Korbel P. & Novák M., 1999: Encyklopedie minerálů. Rebo Productions, Čestlice, 296 s.

Mrázek Z., 1982: Nové sírany zo Smolníka. Mineralia Slovaca, 471 – 476.
Peterec D. & Ďuďa R., 1993: Sekundárne minerály z haldového materiálu z Dobšinej, Henclovej a Humella (SGR). Minerál, 1, 4, 30 – 31.
Pisani M. F.,  1864: Sur une nouvelle espèce minéeral des Comouailles, la devilline. Comptes rendu de l’Académie des sciences de Paris, 59, 813 – 814.

Sabelli C. & Zanazzi P. F., 1972: The crystal structure of devillite. Acta Crystallographica, Section B , 28, 1182 1189.

Szabó J., 1879: Urvölgyit egy uj rézásvány. Értek. Termtud. Köreből, 9, 9, 16.

Szabó J., 1879: Urvölgyit, Kupferhydrosulphat, ein neues Mineral von Herrengrund in Ungarn. Tschermaks Mineral. Petrogr. Mitt., 2, 311 324.

Winkler B., 1879: Urvölgyit, ein neues Kupfermineral von Urvölgy. Földt. Közl., 19, 15659.
Späť na začiatok stránky
Diamant         C         kub.
Index výskytu na Slovensku: 1                                           Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: - (?)
Najstarší opis z územia Slovenska: Námestovo - meteorit Magura (Weinschenk, 1889)
Lokality na Slovensku (1) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Námestovo - meteorit Magura (1)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: ? (Námestovo)
Fotografia nie je k dispozícii
 
Poznámky:
Literatúra

Weinschenk E., 1889: Ueber einige Bestandtheile des Meteoreisens von Magura. Annalen K. K. Naturhistorischen Hofmuseums, Wien, 4, 93 101.

Späť na začiatok stránky
Diaspor         AlO(OH)         romb.
Index výskytu na Slovensku: 3                                             Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: Kosoj-Brod, rieka Čusovaja, Stredný Ural, Rusko (Haüy, 1801)
Najstarší opis z územia Slovenska: Banská Štiavnica (=Banská Belá) (Haidinger, 1844)
Lokality na Slovensku (9) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Banská Štiavnica (1), Breznička (1), Klokoč (1), Markušovce (3), Mojtín (3), Poruba pod Vihorlatom (1?), Remetské Hámre-Kapka (1), Stožok (1), Vígľašská Huta-Kalinka (1?)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 4,5 cm veľké lupene diasporu v radiálnom agregáte (Banská Štiavnica; Ozdín, 2009)

Diaspor z Banskej Štiavnice (Banská Belá). (Foto D. Ozdín)

Diaspor z Banskej Štiavnice (Banská Belá). Skutočná veľkosť kryštálu je 8 mm. (Foto D. Ozdín)

 
Poznámky:
Literatúra
Bacsó Z. & Ďuďa R., 1988: Metalogenéza a rudné formácie rudného poľa Remetské Hámre. Mineralia Slovaca, 3, 193 220.

Cotta B. & Fellenberg E., 1862: Die Erzlagerstätten Ungarns und Siebenbürgens. Freiberg, 228 s.

Derco J., Kozáč J., Očenáš D., 1977: Nové poznatky o mineráloch a genéze sekundárnych kvarcitov lokality Kapka v centrálnom Vihorlate. Mineralia Slovaca, 9, 3, 185 – 205.

Haidinger W., 1844: Ueber den Diaspor von Schemnitz. Ann. Phys. Chemie, 61, 307 – 315.
Herčko I., 1984: Minerály Slovenska. Osveta, Martin, 240 s.
Hutzelmann A., 1849: Ueber den Dillnit und Agalmatolith, die Begleiter des Diaspors von Schemnitz. Poggendorff´s Ann. Phys. Chemie, 18, 575 – 578.

Koděra M., Andrusovová-Vlčeková G., Belešová O., Briatková D., Dávidová Š., Fejdiová V., Hurai V., Chovan M., Nelišerová E., Ženiš P., 1986-1990: Topografická mineralógia Slovenska. I-III. Veda, Bratislava, 1592 s.

Kraus I., 1968: Mineralogical-genetical study of clay sediments of the Poltár formation. Geologický Zborník Geologica Carpathica, 19, 2, 389 – 405.

Lexa J., Štohl J., Konečný V., 1999: The Banská Štiavnica ore district: relationship between metallogenetic processes and the geological evolution of a stratovolcano. Mineralium Deposita, 34, 639 654.

Marková M. & Štohl J., 1978: Niektoré poznatky o solfatárovej formácii v oblasti Kalinka - Vígľašská Huta. Západné Karpaty, Séria Mineral. Petrogr. Geoch. Metalogen., 5, 109 – 144.
Ozdín D., 2009: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com.
Rojkovičová,Ľ., 1982: Rudná mineralizácia v Javorí. Mineralia Slovaca, 14, 5, 461 470.
Sejkora J. & Kouřimský J., 2005: Atlas minerálů České a Slovenské republiky. Academia, Praha, 375 s.

Szabó J., 1891: Selmecz környékének geológiai leírása. Budapešť, 487 s.

Tóth M., 1882: Magyarország ásványai különös tekintettel termőhelyeik megállapítására. Budapest, 509 s.

Zepharovich V., 1859: Mineralogisches Lexicon für das Kaisserthum Österreich. I. Wilhem Braumüller, Wien, 627 s.

Späť na začiatok stránky