Aktualizácia 20. 5. 2022
späť na hlavnú stránku
English version
© Daniel Ozdínov

   Minerály Slovenska
   Typové minerály Slovenska
  
Rekordy minerálov Slovenska         
  
Mineralogické štítky                        

  
Kultové minerály                             
  
Minerály SR v elektrónovom mikroskope
  
Fotografie mineralogických lokalít
  
Moja zbierka                                 
   Linky
     
Mineralogické časopisy a knihy

  
   Mineralogické databázy a softvéry
  
   Múzeá a zbierky s minerálmi
     
Mineralogické kluby

     
Súkromné mineralogické stránky
     
Meteoritika (meteority, tektity...)  
     
Mineralogické pomôcky
  
Novinky

  
Kontakt
  
Predajné výstavy minerálov
 

 

Citácia: Ozdín D., 2009-2022: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

Index výskytu na Slovensku:

    1. RARITNÝ              1 - 2 lokality
   2. VZÁCNY
                3 - 6 lokalít
   3. ZRIEDKAVÝ
         7 - 15 lokalít
   4. HOJNÝ               
  15 - 50 lokalít
   5. VEĽMI HOJNÝ 
  > 50 lokalít

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku:

 1. SPOĽAHLIVO IDENTIFIKOVANÝ - väčšinou kombinácia najmenej 2 najvýznamnejších analytických metód (rtg difrakcia a elektrónová mikroanalýza)

2. ČIASTOČNE INDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou analyzovaný, ale na spoľahlivé vylúčenie ďalších možných fáz ešte chýbajú ďalšie analýzy

3. NEDOSTATOČNE IDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou identifikovaný len vizuálne, často veľmi pochybný alebo vymyslený

 

© 2009-2022 Daniel Ozdín´s mineralogical website.

Všetky práva vyhradené. Všetky súčasti tejto webstránky je možné kopírovať len so súhlasom autora alebo po uvedení citácie.

Minerály Slovenska

A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Valentinit, vanadinit, variscit, vashegyit, vesuvianit, violarit, vivianit, volborthit, voltait.

Variscit         AlPO4·2H2O         romb.

Index výskytu na Slovensku: 1                                           Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: lom Meßbach, Altmannsgrün, Plauen, Vogtland, Sasko, Nemecko (Breithaupt, 1837)
Najstarší opis z územia Slovenska: Sirk - Železník (Zimányi, 1909)
Lokality na Slovensku (2) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Sirk - Železník (1), Špania Dolina (3)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: - ; doteraz sa našiel len celistvý, bez pozorovaných kryštalických tvarov

Variscit zo Železníka; šírka výrezu ~ 2 cm (Foto D. Ozdín)

Variscit zo Železníka; šírka výrezu ~ 2 cm (Foto D. Ozdín)

 
Poznámky: Pri náleze zo Španej Doliny (Fiala, 1937) ide pravdepodobne o mylný údaj.
Literatúra

Breithaupt F. A., 1837: Journal für praktische Chemie, Leipzig, 10, 506.

Fiala F., 1937: O rudných nerostech Malých Karpat. Sborník Štátneho banského Múzea Dionýza Štúra, 92-99.

Zimányi K., 1909: Über ein Aluminiumphosphat von Vashegy in Comitat Gömör. Math.-Naturwiss. Ber. Ungarn, 25, 241-245.

Späť na začiatok stránky
Vivianit         Fe2+3(PO4)2·8H2O         mon.
Index výskytu na Slovensku: 3                                            Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: Wheal Kind (Wheal Kine), St. Agnes, Cornwall, Anglicko, Veľká Británia (Werner, 1817)
Najstarší opis z územia Slovenska: Dobšiná (Cotta & Fellenberg, 1862)
Lokality na Slovensku (12) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Ardovo (3), Baška (2), Dobšiná (1), Kremnica (2), Lúčka (3), Medzev (3), Námestovo (3), Poniky (1), Ruská (1), Sirk (3), Smolník (3), Zvolenská Slatina (2)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 1 cm, lamelárne agregáty do 4 cm (Dobšiná; Szakáll et al., 2002)
Vivianit z Poník; veľkosť kryštálov ~ 0,8 mm (Foto D. Ozdín) Vivianit z Poník; veľkosť kryštálov ~ 0,8 mm (Foto D. Ozdín)
 
Poznámky: Nálezy modrých povlakov vivianitov v sedimentoch Slovenska sú často veľmi tenké a rentgenamorfné, čiže je prakticky nemožné so 100 % tvrdiť, že ide o vivianit.
Literatúra

Cotta B. & Fellenberg E., 1862: Die Erzlagerstätten Ungarns und Siebenbürgens. Freiberg, 228 s.

Dobra E. & Ďuďa R., 1976: Výskyt vivianitu v kvartérnych sedimentoch východoslovenskej nížiny. Mineralia Slovaca, 8, 2, 157-162.

Szakáll S., Udubasa G., Ďuďa R., Kvasnytsya V., Koszowska E., Novák M., 2002: Minerals of the Carpathians. Granit, Praha, 479 s.

Werner A.G., 1817: Letztes Mineral-System. Freiberg and Vienna. A catalogue with notes: 41 (as Vivianit).
Späť na začiatok stránky
Volborthit         Cu2+3V5+2O7(OH)2·2H2O         mon.
Index výskytu na Slovensku: 1                                            Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: Solomirskij mednyj rudnik, Jugovskij zavod, Perm, Stredný Ural, Rusko (Hess, 1837)
Najstarší opis z územia Slovenska: Kociha (Novák et al., 2003)
Lokality na Slovensku (2) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Kociha (1), Sirk - Železník (3)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 0,4 mm, sferolitické agregáty do 0,8 mm (Kociha; Novák et al., 2003)

 

Volborthit na alofáne (Kociha); šírka výrezu 2,5 mm (Foto D. Ozdín)
 
Poznámky: Zmienka o výskyte volborthitu na lokalite Železník pri Sirku (Hyršl & Korbel) je pravdepodobne chybná. Táto zmienka je súčasťou zoznamu minerálov na lokalite a žiadne ďalšie údaje o tomto minerály neexistujú a neboli publikované v tejto ani inej literatúre.
Literatúra

Hess H., 1837: Bull. Scient. Acad. Petersburg, 4, 22.

Hyršl J. & Korbel P., 2008: Tschechien & Slowakei. Mineralien und Fundstellen. Bode Verlag, Haltern, 576 s.

Novák F., Pauliš P., Ševců J., Kopista J., Zeman M., 2003: Koninckit, evansit, vashegyit a volborthit z Kocihy u Rimavské Soboty (Slovensko). Bull. mineral.-petrogr. odd. Nár. muz. v Praze, 11, 159-166.

Volborth A., 1838: Ueber den Volborthit, ein neues vanadinhaltiges Mineral. Journal für praktische Chemie, 14, 1, 52-54.
Späť na začiatok stránky