Aktualizácia 20. 5. 2022
späť na hlavnú stránku
English version
© Daniel Ozdínov

   Minerály Slovenska
   Typové minerály Slovenska
  
Rekordy minerálov Slovenska         
  
Mineralogické štítky                        

  
Kultové minerály                             
  
Minerály SR v elektrónovom mikroskope
  
Fotografie mineralogických lokalít
  
Moja zbierka                                 
   Linky
     
Mineralogické časopisy a knihy

  
   Mineralogické databázy a softvéry
  
   Múzeá a zbierky s minerálmi
     
Mineralogické kluby

     
Súkromné mineralogické stránky
     
Meteoritika (meteority, tektity...)  
     
Mineralogické pomôcky
  
Novinky

  
Kontakt
  
Predajné výstavy minerálov
 

 

Citácia: Ozdín D., 2009-2022: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

Index výskytu na Slovensku:

    1. RARITNÝ              1 - 2 lokality
   2. VZÁCNY
                3 - 6 lokalít
   3. ZRIEDKAVÝ
         7 - 15 lokalít
   4. HOJNÝ               
  15 - 50 lokalít
   5. VEĽMI HOJNÝ 
  > 50 lokalít

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku:

 1. SPOĽAHLIVO IDENTIFIKOVANÝ - väčšinou kombinácia najmenej 2 najvýznamnejších analytických metód (rtg difrakcia a elektrónová mikroanalýza)

2. ČIASTOČNE INDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou analyzovaný, ale na spoľahlivé vylúčenie ďalších možných fáz ešte chýbajú ďalšie analýzy

3. NEDOSTATOČNE IDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou identifikovaný len vizuálne, často veľmi pochybný alebo vymyslený

 

© 2009-2022 Daniel Ozdín´s mineralogical website.

Všetky práva vyhradené. Všetky súčasti tejto webstránky je možné kopírovať len so súhlasom autora alebo po uvedení citácie.

Minerály Slovenska

A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Olivenit, olovo, omfacit, opál, ortoklas, ortuť, ourayit, owyheeit.
Olivenit         Cu2+2(AsO4)(OH)         mon.
Index výskytu na Slovensku: 3                                           Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: Carharrack, Gwennap, Cornwall, Anglicko, Veľká Británia (Jameson, 1820)
Najstarší opis z územia Slovenska: Ľubietová (Zepharovich, 1859)
Lokality na Slovensku (7) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Gelnica (1), Ľubietová-Svätodušná (1), Poniky-Drienok (2), Poniky-Farbište (1), Novoveská Huta (3), Smolník (3), Špania Dolina (2)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 1,5 cm (?) (Novoveská Huta; Řídkošil, 1977)
Olivenit z lokality Ľubietová-Svätodušná (Foto J. Sejkora)
 
Poznámky: 
Literatúra

Cotta B. & Fellenberg E., 1862: Die Erzlagerstätten Ungarns und Siebenbürgens. Freiberg, 228 s.

Figuschová M., 1977: Sekundárne minerály medi z Ľubietovej. In: Ložiskotvorné procesy Západných Karpát, Bratislava, 135-137.
Herčko I., 1984: Minerály Slovenska. Osveta, Martin, 240 s.
Jameson R., 1820: A System of Mineralogy. Vol. 2. Edinburgh, 633 s.

Koděra M., Andrusovová-Vlčeková G., Belešová O., Briatková D., Dávidová Š., Fejdiová V., Hurai V., Chovan M., Nelišerová E., Ženiš P., 1986-1990: Topografická mineralógia Slovenska. I-III. Veda, Bratislava, 1592 s.

Losert J., 1965: Rudní ložiska západní části ľubietovské zóny a přilehlého subtatrika. Sbor. Geol. Věd, Lož. Geol., 6, 7-45.
Pauliš P., 1977: O vzácných druhotných nerostech z hald u Piesků u Španí Doliny. Čas. Mineral. Geol., 22, 1, 98-99.
Rieder M. & Povondra P., 1961: Study of some supergene minerals from Poniky near Banska Bystrica, Slovakei. Acta Univ. Carol., Geol., 3, 147-162.
Řídkošil T., 1977: Některé druhotné minerály mědených rud ze Španí Doliny a Novoveské Huty. Manuskript, 101 s.
Řídkošil T., 1981: Arzeničnany mědi z Farbiště na středním Slovensku. Čas. Mineral. Geol., 26, 1, 92.
Řídkošil T. & Medek Z., 1981: Nové nálezy nerostů na lokalitě Svätoduška u Ľubietové na středním Slovensku. Čas. Mineral. Geol., 26, 1, 91.
Sejkora J., Ďuďa R., Novotná M., 2001: Minerály oxidační zóny žíly Krížová, Gelnica, Slovenské Rudohorie. Bull. Min.-Petr. Odd. Národního Muzea v Praze, 9, 121-139.
Sejkora J. & Ďuďa R., 2003: Kupfermineralien aus Gelnica im Slowakischen Erzgebirge. Lapis, 28, 1,15-17.
Sejkora J. & Kouřimský J., 2005: Atlas minerálů České a Slovenské republiky. Academia, Praha, 375 s.
Slavkay M., 1971: Ložiská polymetalických rúd pri Ponikách. Mineralia Slovaca, 3, 11, 181-211.
Szakáll S., Udubasa G., Ďuďa R., Kvasnytsya V., Koszowska E., Novák M., 2002: Minerals of the Carpathians. Granit,  Praha, 480 s.
Tóth M., 1882: Magyarország ásványai különös tekintettel termőhelyeik megállapítására. Budapest, 509 s.

Zepharovich V., 1859: Mineralogisches Lexicon für das Kaisserthum Österreich. I. Wilhem Braumüller, Wien, 627 s.

Späť na začiatok stránky
Ourayit         Ag3Pb4Bi5S13         romb.
Index výskytu na Slovensku: 1                                             Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 2
Typová lokalita: Poughkeepsite Gulch, San Juan Co., Colorado, USA (Karup-Møller, 1977)
Najstarší opis z územia Slovenska: Banská Štiavnica (Kovalenker et al., 1992)
Lokality na Slovensku (1) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Banská Štiavnica (2)
Veľkosť: mikroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska:
Fotografia nie je k dispozícii
 
Poznámky:
Literatúra

Karup-Møller S., 1977: Mineralogy of some Ag–(Cu)–Pb–Bi sulphide associations. Bull. Geol. Soc. Denmark, 26, 41-68.

Kovalenker V. A., Rusinov V. L., Levin K. A., 1992: Mineralogy and geochemistry of ores and wall-rock metasomatites of the gold-silver base metal and tungsten-bearing deposits of Slovakia. Manuskript, IGEM RAN, Moskva, 435 s.
Späť na začiatok stránky
Owyheeit         Ag2Pb7(Sb,Bi)8S20         romb.
Index výskytu na Slovensku: 1                                           Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 2
Typová lokalita: Poorman mine, Silver City district, Owyhee Co., Idaho, USA (Shannon, 1921)
Najstarší opis z územia Slovenska: Zlatá Baňa (Kovalenker et al., 1988)
Lokality na Slovensku (1) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Zlatá Baňa (2)
Veľkosť: mikroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska:
Fotografia nie je k dispozícii
 
Poznámky:
Literatúra
Kovalenker V. A., Jeleň S., Genkin A. D., Ďuďa R., Sandomirskaja S. M., Malov V. S., Kotuľák P., 1988: Metallic minerals of productive assemblages of the Zlatá Baňa deposit (Eastern Slovakia), specialities of chemical composition. Mineralia Slovaca, 20, 6, 481-498.

Shannon E. V., 1921: Owyheeite. Amer. Mineralogist, 6, 82-83.

Späť na začiatok stránky