Aktualizácia 20. 5. 2022
späť na hlavnú stránku
English version
© Daniel Ozdínov

   Minerály Slovenska
   Typové minerály Slovenska
  
Rekordy minerálov Slovenska         
  
Mineralogické štítky                        

  
Kultové minerály                             
  
Minerály SR v elektrónovom mikroskope
  
Fotografie mineralogických lokalít
  
Moja zbierka                                 
   Linky
     
Mineralogické časopisy a knihy

  
   Mineralogické databázy a softvéry
  
   Múzeá a zbierky s minerálmi
     
Mineralogické kluby

     
Súkromné mineralogické stránky
     
Meteoritika (meteority, tektity...)  
     
Mineralogické pomôcky
  
Novinky

  
Kontakt
  
Predajné výstavy minerálov
 

 

Citácia: Ozdín D., 2009-2022: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

Index výskytu na Slovensku:

    1. RARITNÝ              1 - 2 lokality
   2. VZÁCNY
                3 - 6 lokalít
   3. ZRIEDKAVÝ
         7 - 15 lokalít
   4. HOJNÝ               
  15 - 50 lokalít
   5. VEĽMI HOJNÝ 
  > 50 lokalít

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku:

 1. SPOĽAHLIVO IDENTIFIKOVANÝ - väčšinou kombinácia najmenej 2 najvýznamnejších analytických metód (rtg difrakcia a elektrónová mikroanalýza)

2. ČIASTOČNE INDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou analyzovaný, ale na spoľahlivé vylúčenie ďalších možných fáz ešte chýbajú ďalšie analýzy

3. NEDOSTATOČNE IDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou identifikovaný len vizuálne, často veľmi pochybný alebo vymyslený

 

© 2009-2022 Daniel Ozdín´s mineralogical website.

Všetky práva vyhradené. Všetky súčasti tejto webstránky je možné kopírovať len so súhlasom autora alebo po uvedení citácie.

Minerály Slovenska

A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Wavellit, weissit, whewellit, whitlockit, willemit, willyamit, witherit, wittichenit, wollastonit, woodruffit, wroewolfeit, wulfenit, wurtzit.

Wavellit         Al3(PO4)2(OH,F)3·5H2O         romb.

Index výskytu na Slovensku: 1                

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1   

Typová lokalita: High Down quarry, Barnstaple, Devonshire, Anglicko (Babington, 1805)
Najstarší opis z územia Slovenska: Sirk - Železník (Zimányi, 1908), resp. (Ulrich, 1922)
Lokality na Slovensku (3) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Sirk - Železník (1), Vígľašská Huta-Kalinka (1), Košice-Šaca (3)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 0,2 mm ako súčasť 4 mm veľkých sférolitov (Vígľašská Huta-Kalinka; Ozdín & Bukovina, 2001)

Wavellit - Vígľašská Huta-Kalinka

Wavellit - Vígľašská Huta-Kalinka

Wavellit z Vígľašskej Huty-Kalinky; šírka výrezu ~ 7 cm (Foto D. Ozdín)

Wavellit z Vígľašskej Huty-Kalinky; šírka výrezu ~ 3,5 cm (Foto D. Ozdín)

 
Poznámky: Nález z Košíc (Ďuďa, 1995) je bez akýchkoľvek mineralogických údajov.
Literatúra

Babington W., 1805: Phil. Trans.,162.

Ďuďa R., 1995: Slovenské minerály. Nové poznatky z rokov 1980 - 1995. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 3, 141-164.
Ozdín D. & Bukovina J., 2001: Výskyt wavellitu Al3(PO4)2(OH,F)2·5H2O pri Vígľašskej Hute - Kalinke. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 9, 243-247.
Ulrich F., 1922: Příspěvek k poznání fosforečnanů železa a hliníku.Rozpravy Čes. Akad. Věd Umění, 31, 10, 1-11.

Zimányi K., 1908: Math. Termeszettud. Ért., 26, 72-76.

Zimányi K., 1909: Vashegyit, ein neues basisches Aluminiumphosphat von Comitat Gömör. Zeits. Kristatallog. Mineral., 47, 1, 53-55.5.

Späť na začiatok stránky
Whitlockit         Ca9(Mg,Fe2+)(PO4)6(PO3OH)         trikl.
Index výskytu na Slovensku: 1   

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 2   

Typová lokalita: Palermo no. 1 mine, North Groton, Grafton Co., New Hampshire, USA (Frondel, 1940)
Najstarší opis z územia Slovenska: Rumanová (meteorit) (Rojkovič et al., 1995)
Lokality na Slovensku (1) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Rumanová (2)
Veľkosť: mikroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 0,3 mm (Rumanová; Rojkovič et al., 1995)

Fotografia nie je k dispozícii

 
Poznámky: Identifikácia je problematická, lebo absentuje rtg analýza alebo EBSD.
Literatúra

Frondel C., 1941: Whitlockite: A new calcium phosphate Ca3(PO4)2. Amer. Min., 26, 145-152.

Rojkovič I., Porubčan V., Siman P., 1995: Nález meteoritu pri obci Rumanová. Mineralia Slovaca, 27, 4, 331-342.

Rojkovič I., Siman P., Porubčan V., 1997: Rumanová H5 chondrite, Slovakia. Meteoritics & Planetary Science, 32, A151-153.

Späť na začiatok stránky
Willemit         Zn2SiO4         trig.
Index výskytu na Slovensku: 1  

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 3   

Typová lokalita: Altenberg, Moresnet, provincia Liège, Belgicko (Lévy, 1830)
Najstarší opis z územia Slovenska: Dobšiná - Čuntava (Melczer, 1907) a Ardovo (Eisele, 1907)
Lokality na Slovensku (2) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Dobšiná - Čuntava (3), Ardovo (3)
Veľkosť: pravdepodobne makroskopický (len historické opisy bez akýchkoľvek údajov)
Najväčší kryštál z územia Slovenska: -
Fotografia nie je k dispozícii
 
Poznámky: Najstaršiu zmienku o výskyte willemitu uvádza Herčko (1984) z Dobšinej, kde ako pôvodný zdroj cituje Maderspacha (1880). Po preštudovaní tejto pôvodnej práce sa mi žiadnu zmienku o willemite nepodarilo nájsť...
Literatúra
Eisele G., 1907: Gömör és Kishont törvényesen egyesült vármegyék bányászati monografiája. Selmeczbánya, 546 s.
Herčko I., 1984: Minerály Slovenska. Osveta, Martin., 240 s.

Lévy A., 1830: Neues Jahrb. Miner., 71.

Maderspach L., 1880: Magyarország vasércz-fekhelyei. Budapešť, 111 s.

Melczer G., 1907: Gömörmegye ásványai. In: Eisele G.: Gömör és Borsód vármegyék bányászati és kohászati monografiája. Selmeczbánya, 521-546.

Späť na začiatok stránky