Aktualizácia 20. 5. 2022
späť na hlavnú stránku
English version
© Daniel Ozdínov

   Minerály Slovenska
   Typové minerály Slovenska
  
Rekordy minerálov Slovenska         
  
Mineralogické štítky                        

  
Kultové minerály                             
  
Minerály SR v elektrónovom mikroskope
  
Fotografie mineralogických lokalít
  
Moja zbierka                                 
   Linky
     
Mineralogické časopisy a knihy

  
   Mineralogické databázy a softvéry
  
   Múzeá a zbierky s minerálmi
     
Mineralogické kluby

     
Súkromné mineralogické stránky
     
Meteoritika (meteority, tektity...)  
     
Mineralogické pomôcky
  
Novinky

  
Kontakt
  
Predajné výstavy minerálov
 

 

Citácia: Ozdín D., 2009-2022: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

Index výskytu na Slovensku:

    1. RARITNÝ              1 - 2 lokality
   2. VZÁCNY
                3 - 6 lokalít
   3. ZRIEDKAVÝ
         7 - 15 lokalít
   4. HOJNÝ               
  15 - 50 lokalít
   5. VEĽMI HOJNÝ 
  > 50 lokalít

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku:

 1. SPOĽAHLIVO IDENTIFIKOVANÝ - väčšinou kombinácia najmenej 2 najvýznamnejších analytických metód (rtg difrakcia a elektrónová mikroanalýza)

2. ČIASTOČNE INDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou analyzovaný, ale na spoľahlivé vylúčenie ďalších možných fáz ešte chýbajú ďalšie analýzy

3. NEDOSTATOČNE IDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou identifikovaný len vizuálne, často veľmi pochybný alebo vymyslený

 

© 2009-2022 Daniel Ozdín´s mineralogical website.

Všetky práva vyhradené. Všetky súčasti tejto webstránky je možné kopírovať len so súhlasom autora alebo po uvedení citácie.

Minerály Slovenska

A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Iantinit, idait, idrialit, ikunolit, ilmenit, ilmenorutil, ilvait, indit, inezit, ingodit, ixiolit, izoklakeit.
Iantinit         U4+U6+5O17·10H2O         romb.
Index výskytu na Slovensku: 2   

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 2?   

Typová lokalita: Shinkolobwe, Katanga, Demokratická republika Kongo (Schoep, 1926)
Najstarší opis z územia Slovenska: Hnúšťa a Novoveská Huta (Arapov ed., 1984)
Lokality na Slovensku (4) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Hnilčík (2?), Hnúšťa (3?), Novoveská Huta (3?), Spišská Nová Ves (3)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: -
Fotografia nie je k dispozícii
 
Poznámky:
Literatúra
Arapov J. A., ed., 1984: Československá ložiska uranu. SNTL, Praha,  368 s.

Drndzík E., 1965: K vzájomným vzťahom osobitných typov zrudnení v perme severnej časti Gemeríd. Geologické Práce, Zprávy, 35, 23-32.

Kantor J., 1959: Niekoľko poznámok k uránovému zrudneniu v perme severogemeridnej synklinály. Acta Geol. Geog. Univ. Comen., Geol. 2, 157-166.

Schoep., 1926: Naturrwet. Tijdschr. Ned. Indie., 7, 97.

Späť na začiatok stránky
Idait         Cu5FeS6         hex.
Index výskytu na Slovensku: 1   

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 3   

Typová lokalita: Baňa Ida, Khan, Erongo, Namíbia (Frenzel, 1958)
Najstarší opis z územia Slovenska: Rudňany (Rojkovič, 1985)
Lokality na Slovensku (1) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Rudňany (3)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: -
Fotografia nie je k dispozícii
 
Poznámky:
Literatúra
Frenzel G., 1958: Ein neues Mineral: Idait. Neues Jahrb. Mineral., Monatshefte, 6, 142.

Rojkovič I., 1985: Rudná mineralizácia ultramafických telies Západných Karpát. Veda, Bratislava, 112 s.

Späť na začiatok stránky
Idrialit         C22H14         romb.
Index výskytu na Slovensku: 1   

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1   

Typová lokalita: Idria, Slovinsko (Dumas, 1832)
Najstarší opis z územia Slovenska: Dubník (Ďuďa a Tözsér, 1978)
Lokality na Slovensku (2) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Dubník (1), Merník (1)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 2 cm (Merník; Ďuďa & Kaličiaková, 1987)

Fotografia nie je k dispozícii

 
Poznámky: synonymá curtisit, idrialín, picén
Literatúra
Ďuďa R.. & Kaličiaková E., 1987: Mineralogicko-paragenetické pomery Hg ložiska Dubník. Mineralia Slovaca, 19, 5, 423-442.

Ďuďa R. & Tözsér J., 1978: Organické minerály - sprievodná asociácia ortuťovej mineralizácie ložiska Dubník. Mineralia Slovaca, 10, 6, 539-549.

Späť na začiatok stránky
Inezit         Ca2Mn2+7Si10O28(OH)2·5H2O         trikl.
Index výskytu na Slovensku: 1  

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1   

Typová lokalita: Nanzenbach, Hessensko, Nemecko (Schneider, 1887)
Najstarší opis z územia Slovenska: Hodruša-Hámre (Breusing, 1900)
Lokality na Slovensku (1) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Hodruša-Hámre (1)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 1,7 cm (Hodruša-Hámre; Ozdín, 2009)
Inezit - Hodruša-Hámre Inezit - Hodruša-Hámre
Inezit z Hodruše-Hámrov. Šírka záberu 4,8 cm (Foto: D. Ozdín).

Inezit z Hodruše-Hámrov. Šírka záberu 16 mm (Foto: D. Ozdín).

   
Poznámky: Synonymami inezitu sú inesit, agnolit, angolit, agnolith, rhodotilit atď.
Literatúra
Breusing A., 1899: Untersuchungen über Breithaupt´s Manganocalcit (Agnolith BREUSING). Neues Jahrb.Miner. Geol. Paläontol., 13, 8, 265-330.
Koděra M., 1960: Paragenetický a geochemický výskum Všechsvätých žily v Hodruši. Acta Geol. Geogr. Univ. Comen., 4, 69-105.

Koděra M., Andrusovová-Vlčeková G., Belešová O., Briatková D., Dávidová Š., Fejdiová V., Hurai V., Chovan M., Nelišerová E., Ženiš P., 1986-1990: Topografická mineralógia Slovenska. I-III. Veda, Bratislava, 1592 s.

Mazúrek J., 1963: Vzácne nerasty stredného Slovenska. Sborník Pedagogického Inštitútu, 1, 33-53.
Ozdín D., 2009: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com.
Schneider A., 1889: Preuss. Geol. Landesanst., 472.
Ulrich F., 1922: O identitě agnolithu s inesitem. Rozpr. Čes. Akad. Věd Umění, 31, 41, 1-9.
Ulrich F., 1923: Mineralogické příspěvky z Báňské Štiavnice a okolí I. Časopis pro mineralogii a geologii, 1, 2-3, 52-57.
Späť na začiatok stránky