Aktualizácia 20. 5. 2022
späť na hlavnú stránku
English version
© Daniel Ozdínov

   Minerály Slovenska
   Typové minerály Slovenska
  
Rekordy minerálov Slovenska         
  
Mineralogické štítky                        

  
Kultové minerály                             
  
Minerály SR v elektrónovom mikroskope
  
Fotografie mineralogických lokalít
  
Moja zbierka                                 
   Linky
     
Mineralogické časopisy a knihy

  
   Mineralogické databázy a softvéry
  
   Múzeá a zbierky s minerálmi
     
Mineralogické kluby

     
Súkromné mineralogické stránky
     
Meteoritika (meteority, tektity...)  
     
Mineralogické pomôcky
  
Novinky

  
Kontakt
  
Predajné výstavy minerálov
 

 

Citácia: Ozdín D., 2009-2022: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

Index výskytu na Slovensku:

    1. RARITNÝ              1 - 2 lokality
   2. VZÁCNY
                3 - 6 lokalít
   3. ZRIEDKAVÝ
         7 - 15 lokalít
   4. HOJNÝ               
  15 - 50 lokalít
   5. VEĽMI HOJNÝ 
  > 50 lokalít

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku:

 1. SPOĽAHLIVO IDENTIFIKOVANÝ - väčšinou kombinácia najmenej 2 najvýznamnejších analytických metód (rtg difrakcia a elektrónová mikroanalýza)

2. ČIASTOČNE INDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou analyzovaný, ale na spoľahlivé vylúčenie ďalších možných fáz ešte chýbajú ďalšie analýzy

3. NEDOSTATOČNE IDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou identifikovaný len vizuálne, často veľmi pochybný alebo vymyslený

 

© 2009-2022 Daniel Ozdín´s mineralogical website.

Všetky práva vyhradené. Všetky súčasti tejto webstránky je možné kopírovať len so súhlasom autora alebo po uvedení citácie.

Minerály Slovenska

A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Chabazit-Ca, chalkantit, chalkoalumit, chalkofylit, chalkopyrit, chalkostibit, chalkozín, chamosit, chapmanit, charlesit, cheralit-(Ce), chlórapatit, chlórargyrit, chloritoid, chovanit, chromit, chryzokol, chryzotil, churchit-(Y).

Chalkofylit         Cu2+18Al2(AsO4)3(SO4)3(OH)27·33H2O         trig.
Index výskytu na Slovensku: 3                                            Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: Cornwall, Anglicko, Veľká Británia (Breithaupt, 1847)
Najstarší opis z územia Slovenska: Poniky - Farbište (Zipser, 1817)
Lokality na Slovensku (7) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Gelnica - Cechy (3), Ľubietová - Svätodušná (1), Novoveská Huta - Horná Bartolomej št. (1), Novoveská Huta - Vojtechova Osada (1), Poniky - Drienok (3), Poniky - Farbište (1), Špania Dolina - Piesky (1)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 0,6 cm (Špania Dolina; Szakáll et al., 2002)
Lístočkovitý kryštál chalkofylitu z lokality Ľubietová - Svätodušná. Veľkosť kryštálu 0,5 cm. (Foto D. Ozdín)
 

Poznámky:

Literatúra
Breithaupt A., 1847: Vollständige Handbuch der Mineralogie. Vol. 3. Dresden and Leipzig. 149.
Kravjanský I., 1965: Polymetalické ložisko Drienok pri Ponikách. In: Sjazdový sprievodca, XVI. sjazd Čs. spoločnosti pre mineralógiu a geológiu, Žilina, 145-161.
Pauliš P., 1977: O vzácných druhotných nerostech z hald u Piesků u Španí Doliny. Časopis pro mineralogii a geologii, 22, 1, 98-99.
Pauliš P. & Ďuďa R., 2002: Nejzajímavější mineralogická naleziště Slovenska. Kuttna, Kutná Hora, 136 s.
Řídkošil T., 1978: K výskytu druhotných nerostů mědi v Pieskách u Banské Bystrice. Časopis pro mineralogii a geologii, 23, 4, 436-437.
Řídkošil T., 1978: Novoveská Huta - nová lokalita vzácných druhotných nerostů mědi. Časopis pro mineralogii a geologii, 23, 2, 214.
Řídkošil T. & Medek Z., 1981: Nové nálezy nerostů na lokalite Svätoduška na středním Slovensku. Časopis pro mineralogii a geologii, 26, 1, 91.

Shepard Ch. U., 1835: Treatise on Mineralogy. Hezekiah Howe & Co. and Herrick & Noyes, New Haven, 631 s.

Szakáll S., Udubasa G., Ďuďa R., Kvasnytsya V., Koszowska E., Novák M., 2002: Minerals of the Carpathians. Granit, Praha, 480 s.
Tóth M., 1882: Magyarország ásványai különös tekintettel termőhelyeik megállapítására. Budapest, 509 s.
Zipser Ch. A., 1817: Versuch eines topograpisch-mineralogischen Handbuches von Ungarn. Carl Friedrich Wigand, Oedenburg, 440 s.
Späť na začiatok stránky

Chapmanit         Sb3+Fe3+2(SiO4)2(OH)         mon.

Index výskytu na Slovensku: 1                                            Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: Keeley-Frontier mine, South Lorrain Township, Ontario, Kanada (Walker, 1924a, b)
Najstarší opis z územia Slovenska: Pezinok (Polák, 1983)
Lokality na Slovensku (1) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Pezinok (1)
Veľkosť: práškovitý
Najväčší kryštál z územia Slovenska: ? μm (Pezinok)
Fotografia nie je k dispozícii
 
Poznámky:
Literatúra

Polák S., 1983: Chapmanit z Pezinka. Mineralia Slovaca, 15, 6, 565-566.

Polák S., 1988: Ešte raz o chapmanite z Pezinka. Mineralia Slovaca, 20, 5, 475-476.

Walker T. L., 1924a: Chapmanite, a new mineral from South Lorraine, Ontario. Univ. of Toronto, Geol. Studies, 17, 5-8.
Walker T. L., 1924b: Chapmanite, a new hydrous ferrous silicoantimonate, from South Lorraine, Ontario. Contrib. to Canadian Mineralogy, 5.
Späť na začiatok stránky
Chlórargyrit         AgCl         kub.
Index výskytu na Slovensku: 1                                            Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: oblasť Marienbergu, Erzgebirge, Sasko, Nemecko (Gesner, 1565)
Najstarší opis z územia Slovenska: Banská Štiavnica (Ďuďa et al., 1993)
Lokality na Slovensku (2) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Banská Štiavnica (3), Bratislava (1)
Veľkosť: mikroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 0,015 mm (Bratislava; Ozdín & Gregor, 2006)
Kubický kryštál chlórargyritu z keltských téglikov z Bratislavy - Panskej ulice. SCAN. (Foto D. Ozdín)
 

Poznámky: Chlórargyrit je veľmi častý produkt zvetrávania strieborných artefaktov (mince, taniere, poháre a pod.), pretože však archeológovia tieto predmety hneď po náleze čistia, nedochovavávajú sa správy o jeho výskyte v našej literatúre.

Literatúra
Ďuďa R., Kotuľak P., Kaňa R., 1993: Bergbau und Mineralien von Banská Štiavnica (Schemnitz), Slowakei. Emser Hefte, 14, 3, 1-70.

Gesner C., 1565: De omni rerum fossilium genere, gemmis, lapidibus metallis, et huiusmodi, libri aliquot, plerique nunc primum editi. Tiguri.

Ozdín D. & Gregor M., 2006: Chlórargyrit, atacamit, brochantit a linarit z laténskych artefaktov z Bratislavy. Mineralia Slovaca, 38, 2, 151-158.
Späť na začiatok stránky