Aktualizácia 20. 5. 2022
späť na hlavnú stránku
English version
© Daniel Ozdínov

   Minerály Slovenska
   Typové minerály Slovenska
  
Rekordy minerálov Slovenska         
  
Mineralogické štítky                        

  
Kultové minerály                             
  
Minerály SR v elektrónovom mikroskope
  
Fotografie mineralogických lokalít
  
Moja zbierka                                 
   Linky
     
Mineralogické časopisy a knihy

  
   Mineralogické databázy a softvéry
  
   Múzeá a zbierky s minerálmi
     
Mineralogické kluby

     
Súkromné mineralogické stránky
     
Meteoritika (meteority, tektity...)  
     
Mineralogické pomôcky
  
Novinky

  
Kontakt
  
Predajné výstavy minerálov
 

 

Citácia: Ozdín D., 2009-2022: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

Index výskytu na Slovensku:

    1. RARITNÝ              1 - 2 lokality
   2. VZÁCNY
                3 - 6 lokalít
   3. ZRIEDKAVÝ
         7 - 15 lokalít
   4. HOJNÝ               
  15 - 50 lokalít
   5. VEĽMI HOJNÝ 
  > 50 lokalít

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku:

 1. SPOĽAHLIVO IDENTIFIKOVANÝ - väčšinou kombinácia najmenej 2 najvýznamnejších analytických metód (rtg difrakcia a elektrónová mikroanalýza)

2. ČIASTOČNE INDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou analyzovaný, ale na spoľahlivé vylúčenie ďalších možných fáz ešte chýbajú ďalšie analýzy

3. NEDOSTATOČNE IDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou identifikovaný len vizuálne, často veľmi pochybný alebo vymyslený

 

© 2009-2022 Daniel Ozdín´s mineralogical website.

Všetky práva vyhradené. Všetky súčasti tejto webstránky je možné kopírovať len so súhlasom autora alebo po uvedení citácie.

Minerály Slovenska

A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Jadeit, jakobsit, jalpait, jamesonit, jarosit, jaskólskiit, jennit, jódargyrit, jonesit, jordanit, jordisit, joséit-A, joséit-B, junoit.
Jakobsit         (Mn2+,Fe2+,Mg)(Fe3+,Mn3+)2O4         kub.
Index výskytu na Slovensku: 1   

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 2?   

Typová lokalita: Jakobsberg, Švédsko (Damour, 1869 in Johansson, 1928)
Najstarší opis z územia Slovenska: Dobšiná (Kouřimský, 1958)
Lokality na Slovensku (1) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Dobšiná - Dobšinská Ľadová Jaskyňa (2?)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 7,5 mm (Dobšiná; Ďuďa & Slivka, 1982 - podľa fotografie)

Jakobsit - Dobšinská Ľadová jaskyňa

 
Jakobsit z lokality Dobšiná, SCAN; (Foto: D. Ozdín).  
Poznámky:
Literatúra
Ďuďa R. & Slivka D., 1982: Minerály Slovenska 1. Pressfoto, Bratislava.

Johansson K., 1928: Mineralogische Mitteilungen. Zeitschrift für Kristallographie, 68, 87-118.

Kouřimský J., 1958: Nerosty, II díl (Nerosty Slovenska). Orbis, Praha, 133 s..

Späť na začiatok stránky
Jódargyrit         AgI         hex.
Index výskytu na Slovensku: 1  

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 3   

Typová lokalita: Albarradón, Mexiko (Leymerie, 1859)
Najstarší opis z územia Slovenska: Banská Štiavnica (Ďuďa, 2002)
Lokality na Slovensku (1) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Banská Štiavnica (3)
Veľkosť: - bez bližších údajov
Najväčší kryštál z územia Slovenska: -
Fotografia nie je k dispozícii
 
Poznámky: Ďuďa (2002) a aj Szakáll et al. (2002) spomínajú jódargyrit bez akýchkoľvek údajov, pričom sa odvolávajú na historický údaj, ktorý nie je nikde citovaný.
Literatúra
Ďuďa R., 2002: Slovenské minerály - encyklopedický prehľad. Časť 1: I. Prvky, intermetalické zlúčeniny, III. Halogenidy, V. Karbonáty a pod., IX. Organické minerály. Natura Carpatica, 43, 7-54.
Leymerie A., 1859: Cours de Minéralogie (Histoire naturelle). Paris & Toulouse, V. Masson & Ed. Privat, 2, 794 s.
Szakáll S., Udubasa G., Ďuďa R., Kvasnytsya V., Koszowska E., Novák M., 2002: Minerals of the Carpathians. Granit,  Praha, 480 s.
Späť na začiatok stránky